KMITL Learning IntelligenceX

Learning beyond the limit

เข้าสู่ระบบ

คอร์สแนะนำ

คอร์สมาใหม่

คอร์สฟรี

ผู้สอน

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พี่เอ้)

อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผู้มีความฝัน กล้าคิด เปลี่ยนแปลงแบบหักศอก และลงมือทำ เพื่อยกระดับศักยภาพการเรียนของประเทศไทย ด้วยความเชื่อ เด็กไทย คนไทย ไม่แพ้ใครในโลก!!!

ศ.ดร.สุรินทร์ คำฝอย

รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รศ.ดร.สุพันธุ์ ตั้งจิตกุศลมั่น

อธิการบดีมหาวิทยาลัย ซีเอ็มเคแอล (CMKL)

ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผศ.ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร

นักบริหาร นักการศึกษา นักสื่อสารการตลาดดิจิทัล อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญการผลิตสื่อดิจิทัล การเป็นพิธีกร ผู้ประกาศ ด้วยประสบการณ์นานกว่า 17 ปี

ผศ.ดร.จรสวรรณ โกยวานิช

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดร.ใยแก้ว ศีลรักษ์

ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์

CEO, iTAX , อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

แนะนำความรู้กฎหมายธุรกิจเบื้องต้น ตั้งแต่เริ่มธุรกิจจนถึงปัญหาธุรกิจที่พบบ่อย เพื่อให้ผู้ประกอบการเริ่มต้นทำธุรกิจได้ด้วยความมั่นใจ

คุณสุธี ตาณวาณิชกุล

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอเอ ซิกเนเจอร์ จำกัด

ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบงานภายในบริษัท การบริหารความเสี่ยงอย่างง่าย พร้อมด้วยจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้ท่านก้าวสู่ความสำเร็จตั้งแต่เริ่มต้น

คุณรสลิน เทพวัลย์

ผู้ประกาศข่าว และโปรดิวเซอร์จากสถานีโทรทัศน์ NHK World

ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารมวลชน การออกเสียง การพูดในโอกาสต่างๆ และการผลิตสื่อในระดับโลก

คุณภูริลาภ ลิ้มมนตรี

หัวหน้าโปรดิวเซอร์ฝ่ายข่าว สถานีโทรทัศน์ PPTV

ผู้เชี่ยวชาญด้าน Trans Media การเล่าเรื่อง Story telling และเทคนิคการผลิตสื่อดิจิทัล

คุณกมลวรรณ สุนทรธรรม

ผู้ประกาศข่าวช่อง 33HD

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเป็นพิธีกร ผู้ประกาศ การเขียนข่าว สคริปท์ ทั้งข่าวการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เยาวชน สุขภาพ และสื่อสร้างสรรค์

คุณจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด

คุณณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์

CEO & Co-Founder

ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ บริษัท อุ๊คบี เจ้าของแอพพลิเคชั่น Ookbee ร้านหนังสือออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

คุณกมลธัญ พรไพศาลวิจิต

กรรมการผู้จัดการ บริษัท สปอตไลท์ ครีเอชั่น จํากัด

คุณเสาวลักษณ์ ทองก๊วย

นักสิทธิคนพิการ

นักสิทธิคนพิการ ผู้ต่อสู้ให้ได้มาซึ่งความเท่าเทียมของเนื้อตัวร่างกายของผู้หญิง

รศ.วิวัฒน์ เตมียพันธ์

ผู้บุกเบิกวิชา สถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่น

ได้รับพระราชทาน ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผศ.ดร.สวามินี นวลแขกุล

อาจารย์

ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร นักเขียน ที่ปรึกษาด้านการลงทุน และการจัดฮวงจุ้ย

ผศ.ดร.ญาณินทร์ รักวงศ์วาน

อาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน และ ประธานหลักสูตร สถ.ด.(สหวิทยาการการวิจัยเพื่อการออกแบบ)

มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการด้านสถาปัตยกรรมกับวัฒนธรรม การออกแบบนิทรรศการ

Asst. Prof. Dr. Sudaporn Sawmong

Dean & Lecturer, KMITL Business School

An awarded educational administrator for Global Leadership in "Change Management" with expertise in Business Administration and Marketing.

Assoc. Prof. Dr. Arthur Gogatz

Lecturer, KMITL Business School

An American born Associate Professor, a former marketing industry vice-president, and a specialist who has taught “Innovation in Business an..

อาจารย์ชัยวุฒิ พุฒทอง

อาจารย์สาขาวิชาการถ่ายภาพ ภาควิชานิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะ และการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กรรมการบริหารบริษัท IMC International Marketing Consultants บรรณาธิการบริหารนิตยสาร Golf Vacations–Thailand edition/Paradise Thailand นายกสม..

คุณอิสรา สอนสาสตร์

นักออกแบบจัดสวนและทั้งภายในและนอกอาคาร

วิทยากรสอนการจัดในภาชนะแก้วใสแบบระบบปิดและระบบเปิด (TERRARIUM)

อาจารย์โชตินรินทร์ วิภาดา

อาจารย์พิเศษภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทข้ามชาติที่มีธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตสินค้าพลาสติกที่ใช้ในครัวเรือน มีประสบการณ์ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ..

ผศ.ดร.ธราวิเชษฐ์ ธิติจรูญโรจน์

อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เชี่ยวชาญโปรแกรมภาษา PHP, JAVA, C, Python และ Matlab

ดร. ชมัยพร อนุวงศ์

อาจารย์ผู้สอนประจำภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเอกพืชสวนและภูมิทัศน์

เชี่ยวชาญด้านการประดับต้นไม้ภายในอาคาร การขยายพันธุ์พืช การปลูกและดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับ

ดร.กฤตพงศ์ อรชัยพันธ์ลาภ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เป็นผู้บรรยายรับเชิญเกี่ยวกับการลงทุนตราสารด้วยปัจจัยทาง เทคนิคให้บริษัทชั้นนําทั่วไป หนังสืออิเล็กทรอนิก “Silly technical”

คุณพงศธร โชติยะศิลป์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

นักวางแผนการลงทุน แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน 10 ปี

อาจารย์มัณฑนะ อภิเดช

อาจารย์พิเศษ ภาควิชาศิลปกรรม คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะ และการออกแบบ สจล.

Creative Director (MANTANA store) Painter

รศ.ดร.โชติพัชร์ ภรณวลัย

อาจารย์ประจำ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผศ.ดร.ลภัส ประดิษฐ์ทัศนีย์

อาจารย์ประจำ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผศ.ดร.สุเมธ ประภาวัต

อาจารย์ประจำ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง