Fun With Data Science

KMITL MASTERCLASS
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิชานี้มี Certificate

ราคา

1,000 บาท

เกี่ยวกับคอร์ส

      วิทยาการข้อมูลเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน กระบวนการของ Data Science ทฤษฎีต่าง ๆ ของ Data Science และ Data Analytics เช่น การจัดกลุ่มข้อมูล การจำแนกข้อมูล การหาความสัมพันธ์ของข้อมูล การพยากรณ์ข้อมูลแบบตัวเลข เล่าเรื่องผ่านกรณีศึกษาต่าง ๆ และการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการจัดการข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น อีเมล เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ รูปภาพ เป็นต้น

📖 จำนวนบทเรียนทั้งหมด 15 บทเรียน                         ⏰ 3.55 ชั่วโมง  

Level :   Beginner    Intermediate    Expert  

🎭 คอร์สเรียนนี้เหมาะกับใคร : นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

🌿 วัตถุประสงค์

 •       1. ผู้เรียนเข้าใจความสำคัญ ภาพรวม และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้อมูล
 •       2. ผู้เรียนเข้าใจหลักการและคุณสมบัติของข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และข้อมูลประเภทต่าง ๆ ทั้งที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง
 •       3. ผู้เรียนเข้าใจหลักการและเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลแบบต่าง ๆ
 •       4. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ กับโจทย์ปัญหาทั่วไปที่ไม่ซับซ้อนมากได้
 •       5. ผู้เรียนสามารถเข้าใจผลลัพธ์ แปลผลลัพธ์ได้ และนำผลลัพธ์ไปนำเสนอและสื่อสารให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้

🗣 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง

 •       1. ผู้เรียนเข้าใจความสำคัญ ภาพรวม และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้อมูล
 •       2. ผู้เรียนเข้าใจหลักการและคุณสมบัติของข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และข้อมูลประเภทต่าง ๆ ทั้งที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง
 •       3. ผู้เรียนเข้าใจหลักการและเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลแบบต่าง ๆ
 •       4. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ กับโจทย์ปัญหาทั่วไปที่ไม่ซับซ้อนมากได้
 •       5. ผู้เรียนสามารถเข้าใจผลลัพธ์ แปลผลลัพธ์ได้ และนำผลลัพธ์ไปนำเสนอและสื่อสารให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้

👥 คุณสมบัติผู้เรียน

 •       1. มีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 •       2. มีความสนใจทางด้านวิทยาการข้อมูล

 

บทเรียนทั้งหมด (14 บท)

1 ตอนที่ 1 Data is the New Oil   

  

กล่าวถึงความสำคัญของข้อมูล ทำไมข้อมูลถึงเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนโลกในยุคปัจจุบัน และยกตัวอย่างความสำคัญการใช้งานข้อมูลในงานด้านต่าง ๆ ในปัจจุบัน

ดร.อัคเดช อุดมชัยพร

2 ตอนที่ 2 Introduction Data Science   

  

แนะนำกระบวนการของ Data Science ในภาพรวม ความสำคัญของขั้นตอนต่าง ๆ ปัญหาที่มักพบ และแนะนำซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง

ดร.อัคเดช อุดมชัยพร

3 ตอนที่ 3 Build a Career in Data Related Jobs   

  

แนะนำสายงานที่เกี่ยวข้อง อาชีพที่น่าสนใจที่เกี่ยวกับ Data Science และทักษะที่จำเป็นสำหรับสายงานหรืออาชีพต่าง ๆ

คุณณัฐภัทร วรงค์สิงหรา

4 ตอนที่ 4 E-Mail Spam Filtering   

  

กล่าวถึงวิธีการคัดแยกอีเมลขยะที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน และแนะนำทฤษฎีเบื้องหลังของวิธีการดังกล่าว

ดร.อัคเดช อุดมชัยพร

5 ตอนที่ 5 Sentiment Analysis   

  

วิธีการทำนายความรู้สึกของโพสต่าง ๆ ที่ผู้ใช้งานโพสขึ้นมาใน Social Media และแนะนำทฤษฎีเบื้องหลังของวิธีการดังกล่าว

คุณวีรภัทร เหรียญประเสริฐ

6 ตอนที่ 6 Computer Vision   

  

การนำรูปภาพมาใช้ประโยชน์เพื่อช่วยตัดสินใจในทางธุรกิจหรือด้านอื่น ๆ และแนะนำทฤษฎีเบื้องหลังของวิธีการดังกล่าว

คุณวีรภัทร เหรียญประเสริฐ

7 ตอนที่ 7 Healthcare and Medical   

  

การนำข้อมูลทางการแพทย์มาช่วยในการวินิจฉัยโรคต่าง ๆ หรือช่วยให้มนุษย์มีสุขภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น และแนะนำทฤษฎีเบื้องหลังของวิธีการดังกล่าว

คุณณัฐภัทร วรงค์สิงหรา

8 ตอนที่ 8 Google Map   

  

เบื้องหลังการทำงานของ Google Map และฟังก์ชันต่าง ๆ ที่น่าสนใจและแนะนำทฤษฎีเบื้องหลังของวิธีการดังกล่าว

คุณเตชสิทธิ์ ชื้อประเสริฐ

9 ตอนที่ 9 Investment   

  

การใช้วิทยาการข้อมูลเข้ามาช่วยทำนายเรื่องที่เกี่ยวกับการลงทุน การพยากรณ์ผลลัพธ์ที่เป็นตัวเลข เช่น การทำนายราคาอสังหาริมทรัพย์ และแนะนำทฤษฎีเบื้องหลังของวิธีการดังกล่าว

ดร.อัคเดช อุดมชัยพร

10 ตอนที่ 10 Retail and Supermarket   

  

การนำวิทยาการข้อมูลมาช่วยในการจัดชั้นวางสินค้าภายใน Supermarket หรือร้านสะดวกซื้อต่าง ๆ รวมไปถึงการออกโปรโมชันของสินค้า / ร้านอาหารต่าง ๆ และแนะนำทฤษฎีเบื้องหลังของวิธีการดังกล่าว

คุณกันตพล ชนะฤทธิชัย

11 ตอนที่ 11 Customer Segmentation   

  

วิธีการแบ่งกลุ่มของผู้คนหรือลูกค้าตามพฤติกรรมต่าง ๆ เพื่อการวางแผนงานในด้านต่าง ๆ และแนะนำทฤษฎีเบื้องหลังของวิธีการดังกล่าว

คุณกันตพล ชนะฤทธิชัย

12 ตอนที่ 12 Recommender Systems   

  

อธิบายถึงกลไกการทำงานเบื้องหลังของการแนะนำหรือโฆษณาสินค้าบนสื่อออนไลน์ เช่น Facebook, Instagram, Netflix หรือ Amazon เป็นต้น และแนะนำทฤษฎีเบื้องหลังของวิธีการดังกล่าว

คุณณัฐภัทร วรงค์สิงหรา

13 ตอนที่ 13 Data Governance   

  

กล่าวแนะนำถึงปัญหาที่สำคัญมากของวิทยาการข้อมูลในปัจจุบัน คือการจัดทำมาตรฐานข้อมูล เพื่อการเก็บข้อมูลให้สามารถนำไปใช้งานต่อได้อย่างยั่งยืน รวมถึงความสำคัญของนโยบายเป็นส่วนตัวของข้อมูล และแนะนำทฤษฎีเบื้องหลังของวิธีการดังกล่าว

ดร.อัคเดช อุดมชัยพร

14 ตอนที่ 14 Exploratory Data Analysis and Visualization   

  

แนะนำการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นและการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจง่าย เพื่อช่วยในการตัดสินใจเบื้องต้นในการนำข้อมูลไปใช้งานหรือช่วยตัดสินใจในภารกิจต่าง ๆ

คุณเตชสิทธิ์ ชื้อประเสริฐ

ผู้สอน

ดร.อัคเดช อุดมชัยพร

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หัวหน้าศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัลอัจฉริยะพระจอมเกล้าลาดกระบัง มีความเชี่ยวชาญด้าน Data Science และมีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาในภาครัฐและภาคเอ..

คุณเตชสิทธิ์ ชื้อประเสริฐ

ผู้ช่วยสอน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

มีความเชี่ยวชาญด้าน Deep Learning และ Computer Vision โดยเฉพาะทางด้าน Satellite Image และ Visualization

คุณวีรภัทร เหรียญประเสริฐ

Advance Analytics ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา วิทยาการอบรมการใช้โปรแกรม Power BI ให้กับโครงการทุน Digital Innovation Buddy (DIB) ของสำนักงาน ก.พ.

มีประสบการณ์ในด้านธุรกิจการธนาคารและ FinTech มีความเชี่ยวชาญด้าน Deep Learning และ Computer Vision โดยเฉพาะทางด้าน Face and License Plate Re..

คุณณัฐภัทร วรงค์สิงหรา

ผู้ช่วยสอน วิชา Introduction to Data Science วิชา Deep Learning สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

มีความเชี่ยวชาญด้าน Deep Learning และ Computer Vision โดยเฉพาะทางด้าน Medical Image

คุณกันตพล ชนะฤทธิชัย

ผู้ช่วยสอนในรายวิชา Programming Fundamental สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

มีความเชี่ยวชาญด้าน Data Analytics, Deep Learning และ Visualization โดยเฉพาะทางด้าน Face and License Plate Recognition ได้อันดับ 2 ของประเทศ..

คอร์สหมวด Legend

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save