Fit and Firm at Home

KMITL MASTERCLASS
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Category Happy Life
วิชานี้มี Certificate

ราคา

1,990 บาท

เกี่ยวกับคอร์ส

ศึกษาหลักการต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดูแลสุขภาพร่างกายให้มีสุขภาพดีและแข็งแรง เรียนรู้วิธีการประเมินสุขภาพ และประเมินสมรรถภาพร่างกายก่อนการออกกำลังกาย โครงสร้างร่างกายเบื้องต้นที่ต้องรู้ก่อนการออกกำลังให้ถูกต้อง ลักณะการเคลื่อนไหวร่างกายในการออกกำลังกายที่ถูกต้อง การออกกำลังกายในท่าต่าง ๆ ที่ถูกต้อง การยืดเหยียดร่างกาย การจัดการเรื่องโภชนาการอาหารให้ครบ 5 หมู่ การออกกำลังกายที่เน้นการเต้นของหัวใจ และการแก้ไขลักษณะท่าทางให้เหมาะสมตามโครงสร้างร่างกายด้วยการออกกำลังกาย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนหลักการที่จำเป็นต่อการดูแลสุขภาพร่างกายให้มีสุขภาพดีและแข็งแรง
2. เพื่อให้ผู้เรียนรู้วิธีการประเมินสุขภาพ และประเมินสมรรถภาพร่างกาย
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถการออกกำลังกายในท่าต่าง ๆ ที่ถูกต้อง
4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจัดการในเรื่องโภชนาการที่ถูกต้อง
5. เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้

บทเรียนทั้งหมด (13 บท)

1 ตอนที่ 1 Introduction   

  

อธิบายภาพรวมของรายวิชา

ผศ.ดร.อนันตพัฒน์ อนันตชัย

2 ตอนที่ 2 การประเมินความพร้อมทางด้านร่างกาย   

  

อธิบายความสำคัญและความจำเป็นที่ต้องดูแลสุขภาพร่างกายของตนเอง ที่ผู้เรียนสามารถทำได้ด้วยตัวเองที่บ้าน ด้วยการเรียนรู้หลักการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการประเมินสุขภาพและสมรรถภาพของร่างกายของแต่ละบุคคลที่มีความแตกต่างกัน ความจำเป็นของการออกท่าออกกำลังกายที่ถูกต้องเพื่อป้องกันการบาดเจ็บและมีการร่างกายพัฒนาอย่างเต็มประสิทธิภาพ การจัดการอาหารของแต่ละบุคคลที่เหมาะสม การลดไขมันในร่างกาย รวมถึงการดูแลหัวใจให้แข็งแรงตลอดเวลา หลักการประเมินสุขภาพเบื้องต้น ได้แก่การประเมินความพร้อมทางด้านร่างกาย การปรเมินตามประวัติสุขภาพของแต่ละบุคคล การประเมินประวัติการออกกำลังกาย และการเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินชีวิต เพื่อใช้วางแผนดูแลสุขภาพของแต่ละบุคคล

ผศ.ดร.อนันตพัฒน์ อนันตชัย

3 ตอนที่ 3 การวัดสมรรถภาพร่างกายในด้านต่าง ๆ เบื้องต้น   

  

อธิบายการวัดสมรรถภาพร่างกายในด้านต่าง ๆ เบื้องต้น ก่อนออกกำลังกาย เรียนรู้การประเมินสมรรถภาพในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นก่อนการออกกำลังกายดังต่อไปนี้ - Cardiorespiratory endurance : ความแข็งแรงทนทานของหัวใจ ปอด และการไหลเวียนเลือด - Muscular strength : ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ปริมาณของแรงมากที่สุดที่จะต้านทานในการยกน้ำหนัก 1 ครั้ง - Muscular endurance : ความทนทานของกล้ามเนื้อ การยืดหดกล้ามเนื้อ โดยไม่มีอาการเมื่อยล้า - Flexibility : ความยืดหยุ่น - Body Weight : น้ำหนักตัวของบุคคล ประกอบด้วย น้ำหนักไขมัน และน้ำหนักตัวไม่มีไขมัน - Body Composition : สัดส่วนมวลผสมของร่างกาย คือ %มวลกล้ามเนื้อ (fat-free- mass) กับ %ไขมัน (body fat)

ผศ.ดร.อนันตพัฒน์ อนันตชัย

4 ตอนที่ 4 Anatomy ที่ควรรู้   

  

อธิบาย Anatomy ที่ควรรู้ ได้แก่ โครงสร้างของกระดูก กล้ามเนื้อเบื้องต้นที่จำเป็นต้องรู้ สำหรับการออกกำลังกายที่ถูกต้อง

ผศ.ดร.อนันตพัฒน์ อนันตชัย

5 ตอนที่ 5 การเคลื่อนไหวร่างกาย   

  

อธิบายการเคลื่อนไหวร่างกาย ระบบการเคลื่อนไหวร่างกายตามธรรมชาติที่ถูกต้อง ดังต่อไปนี้ ระนาบการเคลื่อนไหว ลักษณะการเคลื่อนไหวของกระดูก ลักษณะการเคลื่อนไหวของกล้อมเนื้อ และทิศทางการเคลื่อนไหว

ผศ.ดร.อนันตพัฒน์ อนันตชัย

6 ตอนที่ 6 การออกกำลังกายแบบ Weight training 1   

  

อธิบายท่าออกกกำลังกายทั้งแบบไม่ใช้อุปกรณ์และใช้อุปกรณ์ในการบริหารกล้ามเนื้อ ส่วนหน้าอก และหลังแขน

ผศ.ดร.อนันตพัฒน์ อนันตชัย

7 ตอนที่ 7 Nutrition 1   

  

อธิบายสารอาหารต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อร่างกาย รวมทั้งการเลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพร่าง ทั้งอาหารทั่วไปและอาหารเสริม

ผศ.ดร.อนันตพัฒน์ อนันตชัย

8 ตอนที่ 8 Nutrition 2   

  

อธิบายการคำนวณแคโรรี่ที่ต้องใช้ในแต่ละวันของแต่ละบุคคล และการประมาณการอาหารในแต่ละมื้อเพื่อสุขภาพร่างกายที่ดี รวมทั้งเทคนิคการลดไขมัน (Diet) หรือเพิ่มน้ำหนักอย่างสมดุล (Bulking) ด้วยการจัดการเรื่องปริมาณสารอาหาร

ผศ.ดร.อนันตพัฒน์ อนันตชัย

9 ตอนที่ 9 การออกกำลังกายแบบ Weight training 2   

  

อธิบายท่าออกกกำลังกายทั้งแบบไม่ใช้อุปกรณ์และใช้อุปกรณ์ในการบริหาร กล้ามเนื้อส่วนหลัง ไหล่ และหน้าแขน

ผศ.ดร.อนันตพัฒน์ อนันตชัย

10 ตอนที่ 10 Flexibility   

  

อธิบายการยืดเหยียดร่างกาย ทั้งก่อนออกกำลังกายและหลังออกกำลังกายที่ถูกต้อง เทคนิคต่าง ๆ ที่ช่วยให้ร่างกายมีการพัฒนาความยืดหยุ่นร่างกายได้ดีขึ้น เพื่อให้พร้อมต่อการใช้ชีวิต และการออกกำลังกาย เทคนิค Hold relax หรือ Contract-Relax with Agonist Contraction (CRAC)

ผศ.ดร.อนันตพัฒน์ อนันตชัย

11 ตอนที่ 11 การออกกำลังกายแบบ Weight training 3   

  

อธิบายท่าออกกกำลังกายทั้งแบบไม่ใช้อุปกรณ์และใช้อุปกรณ์ในการบริหารกล้าเนื้อส่วนขา และหน้าท้อง

ผศ.ดร.อนันตพัฒน์ อนันตชัย

12 ตอนที่ 12 Cardiorespiratory   

  

อธิบายระบบการทำงานของหัวใจและการออกกำลังกาย แบบคาดิโอ ในรูปแบบต่างที่ที่เน้นการเผาพลาญไขมัน หรือคาโบไฮเดรต ดังต่อไปนี้ การควบคุมการเต้นของหัวใจ Circuit และHIIT

ผศ.ดร.อนันตพัฒน์ อนันตชัย

13 ตอนที่ 13 การสร้าง Posture ที่เหมาะสม   

  

อธิบายการตรวจเช็ค และสร้าง Posture ที่เหมาะสม ลักษณะ Posture ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นของแต่ละบุคคล ตลอดจนแนวทางแก้ไขให้ได้ลักษณะท่าทางที่เหมาะสม ด้วยการออกกำลังกาย

ผศ.ดร.อนันตพัฒน์ อนันตชัย

ผู้สอน

ผศ.ดร.อนันตพัฒน์ อนันตชัย

อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และสำนักศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คอร์สหมวด Legend

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save