Charm School (Full Course) : โรงเรียนสร้างเสน่ห์

KMITL MASTERCLASS
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Category Full Course
วิชานี้มี Certificate

ราคา

1,000 บาท

เกี่ยวกับคอร์ส

วิชานี้ใช้เวลาศึกษาทั้งหมด  11  ตอน  ทั้งหมด  7.21 ชั่วโมง
เรียนรู้วิธีการสร้างเสน่ห์ให้ตนเองเพื่อการใช้ชีวิตและการทำงานในอนาคตอย่างมีความสุข ฝึกวิธีการ วางตัว การสื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ การปรับบุคลิกภาพ และการมีจิตอาสา เพื่อสะท้อนคุณลักษณะความเป็นลูกพระจอมเกล้าลาดกระบัง

บทเรียนทั้งหมด (11 บท)

1 Introduction   

  

แนะนำหัวข้อการเรียน แผนการเรียนในแต่ละครั้ง นิยามความหมาย เนื้อหาสำคัญ และเป้าหมายการเรียนในแต่ละครั้ง เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นภาพรวมของการเรียนวิชานี้

ผศ.ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว

2 Harmony of love   

  

ความรัก...ทำให้มนุษย์มีวันนี้ ความรักเป็นสิ่งที่หลายคนโหยหา และต้องการ ความรักเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องการมากที่สุด และไม่อยากเสียความรักไป ความรักเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีความสดใส สดชื่น มีความสุขและพร้อมที่จะเจออะไรทุก ๆ อย่าง ความรักเป็นสิ่งที่สวยงามแต่ขณะเดียวกัน ความรักก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวได้เช่นกัน ซึ่งบางครั้งก็ทำให้เรารู้สึกดีและบางครั้งก็ทำให้เราเจ็บปวดได้เช่นกัน สำหรับเนื้อหาเรื่อง Harmony of Love ทุกท่านจะได้เรียนรู้ถึงความหมาย ความหมาย ความสำคัญ และรูปแบบความรักของวัยหนุ่มสาว การปฏิบัติตนเมื่อเกิดความรัก เรียนรู้การอยู่ร่วมกับคนที่เรารัก และคนที่รักเรา ตลอดจนวิธีการปรับตัวและทำใจเมื่อพบกับความสมหวัง และ ผิดหวังในความรัก Where there is love there is life. : ที่ใดมีความรัก ที่นั่นมีชีวิต ……………....มหาตมะคานธี

ผศ.ดร.จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์

อาจารย์รัตนสุดา กิตติก้องนภางค์

3 บุคลิกภาพการแต่งกาย   

  

บุคลิกภาพทางสังคม เป็นภาพของแต่ละบุคคลที่ปรากฏในสังคม ทั้งด้านการแต่งกาย ท่วงทีกริยา การแสดงออก ที่จะทำให้ผู้พบเห็นเกิดความประทับใจทั้งในด้านบวกหรือด้านลบ การมีบุคลิกภาพที่ดีจะช่วยส่งเสริมความมั่นใจในตนเอง เป็นการเสริมเสน่ห์ในตัวเอง เพราะผู้ที่ปรากฏกายอย่างดีทั้งด้านการแต่งกายและมารยาทสังคมอันดี ย่อมเป็นที่ประทับใจ บุคลิกภาพเป็นสิ่งที่สามารถพัฒนาได้ด้วยการฝึกฝน เช่น การฝึกท่วงทีกริยาที่ดูดี แต่งกายให้เหมาะสมกับกาละเทศะ การมีมารยาทสังคมที่ดี เป็นต้น เรามาเรียนรู้วิธีการเสริมเสน่ห์ในตัวเองด้วยการเสริมสร้างบุคลิกภาพกัน

ดร.สราวุธ ชมบัวทอง

อาจารย์ภัครวรรณ ดวงฤทธิ์

4 อวัจนภาษา   

  

ในครั้งที่แล้ว เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวจนภาษาไปแล้ว มาครั้งนี้ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอวันภาษาซึ่งถือเป็นการสื่อสารอีกประเภทนึงที่มีความสำคัญมากในการสื่อสารเพื่อสร้างเสน่ห์ให้กับตัวเอง อวจนภาษา เป็นการสื่อสารโดยไม่ใช้ถ้อยคำ ทั้งที่เป็นภาษาพูดและภาษาเขียน เป็นภาษาที่มนุษย์ใช้สื่อสารกัน โดยใช้อากัปกิริยา ท่าทาง น้ำเสียง สายตาหรือ ใช้วัตถุ การใช้สัญญาณ และ สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ หรือแสดงออกทางด้านอื่นที่สามารถรับรู้กันได้ สามารถแปลความหมายได้และทำความเข้าใจต่อกันได้ ทุกท่านจะได้เรียนรู้อวัจนภาษา ในลักษณะต่างๆ ซึ่งหากเราเข้าใจ และสามารถใช้อวัจนภาษาได้อย่างเหมาสะม จะทำให้การสื่อสารของเรามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องพูดหรือเขียนเลย มาเรียนรู้และฝึกฝน พัฒนาตนเองไปด้วยกัน

อาจารย์วันวิสาข์ พงษ์ปลื้ม

5 วัจนภาษา การสื่อสารอย่างมีเสน่ห์   

  

การสื่อสาร สามารถสร้างเสน่ห์และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวเราเองได้อย่างน่ามหัศจรรย์ แน่นอนที่สุดคือการติดต่อสื่อสาร (Communication) เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้เราประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต การศึกษา การดำเนินธุรกิจ ฯลฯ หากผู้ใดมีทักษะการสื่อสารที่ดี จะสามารถเจรจาต่อรองได้ทุกเรื่อง การหมั่นฝึกฝนตนเอง ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการสื่อสาร ได้ชัดเจน ตรงประเด็น สู่เป้าหมาย อีกทั้งจะเป็นผู้ฟังที่เข้าอกเข้าใจคู่สนทนา ซึ่งการสื่อสาร แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ วัจนภาษา และอวัจนภาษา สำหรับในเทปนี้ เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องวัจนภาษา รายละเอียดประกอบด้วย ความหมายและประเภทของวัจนภาษา เทคนิคการสื่อสารด้วยวัจนภาษา (การพูด) ความสำคัญ วัตถุประสงค์ รูปแบบของการพูด วัตถุประสงค์ของการพูด รูปแบบการพูด สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเวลาพูด การพูดในที่สาธารณะ บุคลิกภาพของผู้พูดในที่สาธารณะ ข้อควรคำนึงในการพูด ระยะที่เหมาะสมในการพูด ปัจจัยที่ช่วยให้การพูดมีเสน่ห์และประสบความสำเร็จ มารยาทในการสนทนา ลักษณะการสนทนาที่สร้างเสน่ห์ ลักษณะของคู่สนทนาที่ดี ตลอดจนจะได้เรียนรู้ถึงหลักในการเตรียมเนื้อเรื่องที่จะพูด รวมทั้งได้ฝึกทักษะการพูดในแต่ละสถานการณ์อีกด้วย

ดร.กัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์

6 Generation Gap   

  

คำว่า Generation Gap คือ ช่องว่างระหว่างวัย ความเข้าใจที่แตกต่าง ซึ่งมีแนวคิดการแบ่งลักษณะของคนออกตามช่วงปีที่เกิด การเข้าใจคนต่างวัย ต่างวิธีคิด ต่างพฤติกรรม จะทำให้เราปฏิบัติตนกับคนแต่ละกลุ่มอย่างเข้าใจ สร้าง และสานความสัมพันธ์ที่ดีได้ ปัจจุบันนี้หนึ่งในสาเหตุของความเครียดในที่ทำงาน คือ การที่คนหลายรุ่น หลายวัย หลายความคิด ต้องมาทำงานร่วมกัน ความแตกต่างระหว่างเลขวัยที่สัมพันธ์กับเลขไมล์ของประสบการณ์ มักนำมาซึ่งความไม่เข้าใจกัน..จนก่อตัวเป็ นความขัดแย้งในที่สุด บางทีความแตกต่าง คือ กุญแจแห่งความสำเร็จ เพียงขอเปิดใจทำความรู้จักคนแต่ละรุ่น ให้ลึกซึ้งก็จะได้พบโลกใบใหม่ที่งดงาม หลากหลาย และหากเลือกที่จะสื่อสารได้อย่างถูกช่อง ถูกกลุ่ม ก็อาจจะได้อะไรใหม่ ๆ อย่างคาดไม่ถึง มีแนวคิดการแบ่งลักษณะของคนออกตามช่วงปีที่เกิด โดยการรวบรวมลักษณะของคนที่เกิดในแต่ละยุค และสรุปออกมาว่าคนที่เกิดในช่วงยุคสมัยเดียวกันมักมีลักษณะวิธีคิดและพฤติกรรมที่คล้ายกัน ซึ่งลักษณะดังกล่าวจะแตกต่างจากคนที่เกิดคนละยุคสมัย อันสืบเนื่องมาจากปัจจัยหลายด้านทั้งสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีในแต่ละช่วงเวลาที่ต่างกัน ซึ่งแนวคิดดังกล่าวมีการแบ่งกลุ่มคนเป็น Generation ต่างๆ โดยการจำแนกจากช่วงปีเกิด จะสัมพันธ์กับประสบการณ์ในช่วงการเติบโต ทำให้เห็นยุคสมัยที่หล่อหลอมความคิดของพวกเขาได้ชัดเจนขึ้น แล้วจะทำอย่างไรเมื่อเราต้องอยู่ร่วมกับคนหลายๆวัยในสภาพแวดล้อมเดียวกัน.....เรามาเรียนรู้กันในเนื้อหาของวิชา Charm School (โรงเรียนสร้างเสน่ห์) ในวันนี้กัน

อาจารย์ชมชนก ธนาวีราภรณ์

7 การอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลาย   

  

การอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลาย เป็นประเด็นสำคัญในการจัดการเรียนวิชา Charm School (โรงเรียนสร้างเสน่ห์) โดยท่านผู้ชมจะได้รับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้ จนนำมาสู่การที่แต่ละประเทศได้ร่วมกันกำหนดเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ทั้ง 17 เป้าหมาย ซึ่งแต่ละประเทศกำลังขับเคลื่อนเป้าหมายดังกล่าวอยู่ในขณะนี้ โดยเป้าหมายโลกที่กำหนดไว้ จะสิ้นสุดลงในปี 2030 (2558 – 2573) เมื่อได้เรียนรู้ถึงเป้าหมายโลกดังกล่าว จะทำให้ต้องเรียนรู้ที่จะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นท่ามกลางความหลากหลายได้ การรู้จักเคารพความหลากหลายของกันและกันอย่างเท่าเทียม จะนำไปสู่ชีวิตที่ดีที่สุดในฐานะพลเมืองของโลก

ผศ.ดร.ชมัยพร อนุวงศ์

8 การใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด   

  

ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีความสำคัญ และเข้ามามีบทบาทกับชีวิตของเราเป็นอย่างมาก ซึ่งการใช้เทคโนโลยีย่อมมีทั้งผลดีและผลเสีย มีทั้งคุณประโยชน์และโทษ หากเราสามารถใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดได้จะทำให้เกิดผลดีกับเราอย่างมหาศาล ด้วยเหตุนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์จากการเสพสื่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และการนำประโยชน์จากเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในชีวิตของเรา เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายและลดเวลาการทำงานของเราลง ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มเสน่ห์ให้กับตัวเรา มาเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดและสร้างสรรค์กัน

ดร.บุณฑริก เฉลิมโรจน์

9 ความเป็นลูกพระจอม   

  

การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร คือ การรู้รากเหง้า ประวัติความเป็นมาขององค์กร ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในองค์ที่ตนสังกัดอยู่ การให้ทุกคนได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ซึ่งพระองค์มีคุณูปการอย่างยิ่งทั้งในด้านวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ของประเทศไทย ประวัติของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รวมไปถึงอัตลักษณ์สถาบัน “ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน” ซึ่งเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษา ที่สถาบันฯมุ่งปลูกฝังให้เกิดขึ้น เพื่อออกไปเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม และพลโลกที่ดี เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะดังกล่าว ในฐานะลูกพระจอม อย่างสมศักดิ์ศรี

อาจารย์วัลลภ รุจิขจร

10 การมีจิตสาธารณะ   

  

เรียนรู้นิยาม ความหมาย คุณลักษณะของผู้มีจิตสาธารณะ การมีจิตอาสา ตัวอย่างของผู้มีจิตสาธารณะในสังคม และโลก และแนวคิดผู้ประกอบการสังคม (Social Entrepreneur) เพื่อเข้าใจแนวคิด และสามารถนำมาใช้ออกแบบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง และการช่วยเหลือสังคมได้

ผศ.ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว

11 การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาตัวเอง   

  

เข้าใจหลักการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของตนเอง ด้วยแนวคิดแบบ SWOT Analysis สามารถนำหลักการมาวิเคราะห์ตนเอง เพื่อแก้ไขจุดบกพร่องของตนเอง และพัฒนาตนเอง และเพื่อเข้าใจปัญหาอุปสรรคต่างๆในชีวิต มองเห็นโอกาสในการพัฒนาตนเองได้

อาจารย์อรพินท์ ธีระตระกูลชัย

ผู้สอน

ผศ.ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อาจารย์วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นักบริหาร นักการศึกษา นักสื่อสารการตลาดดิจิทัล..

ดร.กัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์

อาจารย์วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผศ.ดร.จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์

สำนักวิชาศึกษาวิชาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อาจารย์ชมชนก ธนาวีราภรณ์

สำนักวิชาศึกษาวิชาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผศ.ดร.ชมัยพร อนุวงศ์

อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เชี่ยวชาญด้านการประดับต้นไม้ภายในอาคาร การขยายพันธุ์พืช การปลูกและดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับ

อาจารย์รัตนสุดา กิตติก้องนภางค์

สำนักวิชาศึกษาวิชาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดร.สราวุธ ชมบัวทอง

สำนักวิชาศึกษาวิชาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดร.บุณฑริก เฉลิมโรจน์

สำนักวิชาศึกษาวิชาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อาจารย์ภัครวรรณ ดวงฤทธิ์

สำนักวิชาศึกษาวิชาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อาจารย์วัลลภ รุจิขจร

สำนักวิชาศึกษาวิชาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อาจารย์วันวิสาข์ พงษ์ปลื้ม

อาจารย์สำนักวิชาศึกษาวิชาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คอร์สหมวด Legend

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save