นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

คำอธิบายเรื่องนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของระบบ KLIX

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (“ประกาศ”) นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ท่านซึ่งเป็นผู้ใช้งาน ระบบ KLIX (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “กิจกรรมการประมวลผล”) ได้ทราบและเข้าใจรูปแบบการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “สถาบัน” หรือ “เรา”) ดำเนินการในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลในข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากท่านเพื่อการดำเนินการภายใต้กิจกรรมการประมวลผลนี้ สถาบันได้จัดทำระบบระบบ KLIX ซึ่งเป็นระบบการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับบุคคลทั่วไป (KMITL Learning Intelligence X : KLIX) ภายใต้ชื่อเว็บไซต์ klix.kmitl.ac.th โดยเป็นระบบที่ช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับคนทุกกลุ่มวัยเพื่อได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยระบบมีขั้นตอนการทำงานที่ ผู้ใช้จะต้องลงทะเบียนสมัครใช้บริการเพื่อที่จะสามารถทำการลงทะเบียนในรายวิชาต่าง ๆ , ชำระค่าลงทะเบียนเรียน นอกจากนี้ ระบบ KLIK ยังได้รวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนที่จำเป็นสำหรับผู้ใช้งานระบบ เช่น ข้อมูลรายวิชาที่เรียน , ข้อมูลการเข้าเรียน , ข้อมูลคะแนนสอบ , ข้อมูลการได้รับใบประกาศนียบัตร , ข้อมูลการตอบคำถาม และข้อมูลการสนทนาในห้องเรียน เป็นต้น

เพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านช่องทางเดียวด้วยบัญชีเข้าใช้งานเดียวรองรับการขอรับบริการต่าง ๆ ของสถาบัน พร้อมติดตามสถานะการใช้บริการได้อย่างสะดวก เช่น การแสดงข้อมูลบุคคล การตรวจสอบสิทธิเพื่อความสะดวกแก่ผู้เรียน

ทั้งนี้ เราดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

1. ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เราดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐาน ดังต่อไปนี้

(1.1) ฐานความยินยอม (Consent)

กรณีมีความจำเป็น เมื่อท่านให้ความยินยอมกับสถาบัน สถาบันอาจนำข้อมูลส่วนบุคคคลของท่านไปเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย เพื่อการพัฒนาเกี่ยวกับการศึกษา หรือเพื่อการบริหารจัดการภายใต้การดำเนินงานของสถาบัน

(1.2) ฐานประโยชน์อันชอบธรรม (Legitimate Interest)

กรณีมีความจำเป็น สถาบันอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของสถาบัน

(1.3) ฐานภารกิจของรัฐ (Public Task)

   กรณีมีความจำเป็น สถาบันอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบหมายให้แก่สถาบัน

(1.4) ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย (Legal Obligation)

กรณีมีความจำเป็น สถาบันอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายทั้งที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบันและที่จะมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมในอนาคต

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

(2.1) เพื่อประกอบการรับสมัครและพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่จัดขึ้น โดยสถาบันหรือเครือข่ายของสถาบัน ซึ่งผู้สมัครดำเนินการสมัครสมาชิก และ/หรือลงทะเบียนเรียนตามช่องทางที่จัดไว้

(2.2) เพื่อจัดทำประกาศรายชื่อหรือเอกสารแนะนำผู้เรียนในหลักสูตรต่าง ๆ ที่จัดโดยสถาบันและเครือข่ายสถาบัน และเผยแพร่ให้แก่ผู้เรียนของหลักสูตร

(2.3) เพื่อจัดทำรายชื่อและประวัติย่อของวิทยากรประจำหลักสูตร และเผยแพร่ให้แก่ผู้เรียน

(2.4) เพื่อประมวลผลและจัดทำรายงานผลการเรียนในหลักสูตรต่าง ๆ ที่จัดโดยสถาบันหรือเครือข่ายสถาบัน

(2.5) เพื่อจัดทำและเผยแพร่วิดีโอที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ย้อนหลัง

(2.6) เพื่อเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนฝึกอบรม และเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร

(2.7) เพื่อการติดต่อประสานงานและแจ้งข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้เรียน

(2.8) เพื่อจัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์หลักสูตรของสถาบัน ซึ่งมีผู้เรียนหรือวิทยากรปรากฎเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของสื่อ

(2.9) เพื่อการบริหารจัดการฝึกอบรมหรือกิจกรรมภายในอื่น ๆ ของสถาบัน

(2.10) เพื่อรักษาความปลอดภัยของอาคารสถานที่ หรือสถานที่ฝึกอบรม

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมและใช้

เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้งในข้อ 2. เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังรายการต่อไปนี้

(3.1) แหล่งข้อมูลและรายการข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม มีดังนี้

(3.2) วัตถุประสงค์การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

(4.1) เปิดเผยข้อมูลของท่านต่อสาธารณะให้แก่บุคคลทั่วไปเพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรม ผ่านเว็บไซต์ https://oaq.kmitl.ac.th , https://ktbfastpay.ktb.co.th/KTB/eng/payment/payForm.jsp สื่อ Social Media Facebook ชื่อ KMITL , KLIX และ KMITL Online Teaching and Learning Service

5. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

สถาบันจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาดังต่อไปนี้

(5.1) ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้โดยเฉพาะ

(5.2) ในกรณีที่กฎหมายไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้โดยเฉพาะ สถาบันจะกำหนดระยะเวลาในการจัดเก็บตามความจำเป็นที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานของสถาบัน

เมื่อพ้นระยะเวลาการเก็บรักษาดังกล่าว สถาบันจะดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

(6.1) สิทธิในการได้รับแจ้ง สถาบันจะมีการแจ้ง “ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)” ที่มีรายละเอียดวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยที่ชัดเจน

(6.2) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองโดยสามารถแจ้งให้สถาบันทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมถึงขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สถาบันเก็บรวบรวมโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน

(6.3) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ท่านมีสิทธิในการขอให้สถาบันแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน ข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์

(6.4) สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ระบบข้อมูลของสถาบันรองรับการอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ ท่านมีสิทธิขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ รวมถึงขอให้มีการโอนถ่ายข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลอื่นโดยอัตโนมัติได้ และขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการส่งหรือโอนดังกล่าวได้

(6.5) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับสถาบันได้ตลอดระยะเวลา อย่างไรก็ดี การเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย

(6.6) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่กรณีที่สถาบันมีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น สถาบันสามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะตามภารกิจของสถาบัน)

(6.7) สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ในระหว่างรอการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้ร้องขอให้แก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้อง หรือขอให้ระงับการใช้แทนการลบข้อมูลส่วนบุคคล หรือในระหว่างการพิสูจน์ของสถาบัน เพื่อปฏิเสธการใช้สิทธิคัดค้านของท่าน

(6.8) สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้สถาบันลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากพบว่าไม่มีความจำเป็นที่จะเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือในกรณีที่ท่านถอนความยินยอมแล้วและสถาบันไม่มีอำนาจที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อไป หรือในกรณีที่ท่านได้ใช้สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและสถาบันไม่สามารถอ้างเหตุปฏิเสธการคัดค้านได้ หรือในกรณีที่การประมวลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ในกรณีที่ท่านประสงค์จะใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น หรือถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้เคยให้ไว้กับสถาบัน ท่านสามารถติดต่อขอรับแบบคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่สถาบัน หรือดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบัน

อย่างไรก็ดี สถาบันอาจปฏิเสธการใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นของท่านได้ หากมีเหตุอันชอบธรรมด้วยกฎหมาย หรือเป็นการดำเนินการใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์หรือเป็นกรณีที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือเป็นกรณีที่อาจส่งผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิหรือเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลหรือบุคคลอื่น ทั้งนี้ ในกรณีที่สถาบันปฏิเสธการใช้สิทธิ สถาบันจะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้ท่านทราบ

7. การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

สถาบันได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีอำนาจ หรือโดยขัดต่อกฎหมาย

ในกรณีที่สถาบันให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแทนสถาบัน สถาบันจะต้องกำหนดให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดังกล่าวเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับ และรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมถึงป้องกันมิให้นำข้อมูลส่วนบุคคลไปเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยเพื่อการอื่นใด โดยไม่มีอำนาจ หรือโดยขัดต่อกฎหมาย

8. การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

สถาบันอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลก็ต่อเมื่อได้รับคำร้องขอจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้สืบสิทธิ์ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมาย โดยส่งคำร้องขอไปยังหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายระบบบริหารจัดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทาง E-Mail : DPO@kmitl.ac.th และทางไปรษณีย์ โดยส่งมาที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ 1 ถนนฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ในกรณีที่เจ้าของข้อมูล ผู้สืบสิทธิ์ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมาย มีการคัดค้านการจัดเก็บ ความถูกต้อง หรือการกระทำใด ๆ เช่น การแจ้งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล สถาบันจะดำเนินการบันทึกหลักฐานคำคัดค้านดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานด้วย

ทั้งนี้ สถาบันอาจปฏิเสธสิทธิตามวรรคสองได้ตามกรณีที่มีกฎหมายกำหนด หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกทำให้ไม่ปรากฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวท่านได้

9. ความรับผิดชอบของบุคคลซึ่งประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

สถาบันได้กำหนดให้บุคลากร หรือหน่วยงานของสถาบัน เฉพาะที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี้เท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยสถาบันจะดำเนินการให้บุคลากร หรือหน่วยงานของสถาบัน ปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด

10. การปรับปรุงหรือแก้ไขประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

สถาบันอาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับ   การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อให้สอดคล้องกับ     การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง สถาบันจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใด ๆ ผ่านช่องทางเว็บไซต์สถาบัน อย่างไรก็ตาม สถาบันแนะนำให้ท่านตรวจสอบเพื่อรับทราบประกาศฉบับใหม่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะก่อนที่ท่านจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่สถาบัน

ในการเข้าใช้บริการภายใต้กิจกรรมการประมวลผลนี้ของท่าน ถือเป็นการรับทราบตามข้อตกลงในประกาศนี้ ทั้งนี้ โปรดหยุดการใช้งานหากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงในประกาศฉบับนี้ หากท่านยังคงใช้งานต่อไปภายหลังจากที่ประกาศนี้มีการแก้ไขและนำขึ้นประกาศในช่องทางข้างต้นแล้ว จะถือว่าท่านได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

11. การติดต่อสอบถาม

ท่านสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่

(1) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)

ชื่อ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 1 ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520

ช่องทางการติดต่อ: 0 2329 8000 – 0 2329 8099

(2) เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)

ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัครเดช วัชระภูพงษ์

ช่องทางการติดต่อ: E-Mail : DPO@kmitl.ac.th

จัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save