การแปรรูปอาหารไม่ยากอย่างที่คุณคิด

KMITL MASTERCLASS
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Category Legend
วิชานี้มี Certificate

ราคา

1,000 บาท

เกี่ยวกับคอร์ส

      โดยศึกษาถึงหลักการแปรรูป และการถนอมอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่า ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่าง ๆ ระบบการจัดการกระบวนการผลิตภายในโรงงานต้นแบบเพื่อการเรียนรู้ (FACTory Classroom) การดูแลและจัดการด้านเครื่องจักรอุปกรณ์ รวมถึงเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้เพื่อผลิตอาหารหลากหลายชนิด เช่น เครื่องดื่ม อาหารแห้ง อาหารแช่เย็นแช่เยือกแข็ง อาหารกระป๋อง จากวัตถุดิบหลากหลายประเภท เช่น ผักผลไม้ เนื้อสัตว์ นม เป็นต้น โดยถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงจากการพัฒนาตัวอย่างอาหารของทีมนักวิจัยจากโรงงานต้นแบบเพื่อการเรียนรู้ (FACTory classroom) สจล. ผ่านทางวีดีโอ “การแปรรูปอาหารไม่ยากอย่างที่คุณคิด”

📖 จำนวนบทเรียนทั้งหมด 7 บทเรียน                            ⏰ 1.59 ชั่วโมง

Level :   Beginner    Intermediate    Expert  

🎭 คอร์สเรียนนี้เหมาะกับใคร : นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

🌿 วัตถุประสงค์

  •       1. เพื่อเสริมความรู้และทักษะ ด้านหลักการแปรรูปและการถนอมอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่า ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้ระบบการจัดการกระบวนการผลิตภายในโรงงานแปรรูปอาหารที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ

🗣 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง

  •       1. ผู้เรียนได้รับการเสริมความรู้และทักษะ ด้านหลักการแปรรูปและการถนอมอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่า ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้ระบบการจัดการกระบวนการผลิตภายในโรงงานแปรรูปอาหารที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ

👥 คุณสมบัติผู้เรียน

  •       1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
  •       2. บุคคลทั่วไปที่สนใจด้านการแปรรูปและถนอมอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่า

 

บทเรียนทั้งหมด (7 บท)

1 ตอนที่ 1 หลักการทั่วไป การถนอมอาหาร การแปรรูปอาหาร   

  

ศึกษาภาพรวมของรายวิชา วัตถุประสงค์ของการแปรรูปอาหาร ความรู้พื้นฐานที่ผู้เรียนควรประกอบด้วยอะไรบ้าง

ผศ.ดร.พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์

รศ.ดร.จรสวรรณ โกยวานิช

2 ตอนที่ 2 การแปรรูปโดยวิธีการแช่เยือกแข็ง   

  

ศึกษาการแช่เยือกแข็งคืออะไร แนะนำเครื่องมืออุปกรณ์ วัตถุดิบใดที่เหมาะแก่การแช่เยือกแข็ง ขั้นตอนการทำแช่เยือกแข็ง หัวใจหลักของการ Freezing อธิบายการเกิดผลึกน้ำแข็งในเซลล์ ความแตกต่างระหว่าง การแช่แข็งธรรมดา และการแช่แข็งแบบลมเย็นเป่าจัด เทคนิคการแช่เยือกแข็ง สำหรับผู้ประกอบการ

ศ.ดร.วราวุฒิ ครูส่ง

3 ตอนที่ 3 การฆ่าเชื้อด้วยความร้อนในภาชนะปิดสนิท   

  

ศึกษาวิวัฒนาการและเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารด้วยความร้อน ข้อดีของการแปรรูปอาหาร ประเภทการฆ่าเชื้อในประเภทต่าง ๆ เพื่อให้อาหารยังคงคุณภาพและคุณค่าทางโภชนาการ

ผศ.ดร.พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์

4 ตอนที่ 4 การทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง   

  

ศึกษา Freezedry คืออะไร แนะนำเครื่องมืออุปกรณ์ ขั้นตอนการทำ Freezedry แนะนำการผลิตที่ FACToryClassroom ความแตกต่างระหว่าง Freezedry–Airdry–Vacuumdry คุณสมบัติของอาหารที่ได้จากการ Freezedry มีอะไรบ้าง รวมถึงการแบ่งกลุ่มอาหารที่ได้จากกระบวนการ FreezeDry

ผศ.สมัคร รักแม่

ผศ.ดร.พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์

คุณพรกันยา ม้าวิไล

คุณณัฐชา เฉลยจิตรธรรม

5 ตอนที่ 5 ผลิตภัณฑ์อาหารโพรไบโอติก   

  

ศึกษาโพรไบโอติกคืออะไร ช่วยเรื่องใด ทำไมถึงต้องแปรรูปเป็นโพรไบโอติก ขั้นตอนการทำโพรไบโอติก ประโยชน์ที่ได้จากเครื่องดื่มโพรไบโอติก ข้อกำหนดในการผลิต การขนส่งสินค้าประเภทนี้ ผลิตได้ที่ FACToryClassroom การนำไปช่วยทางการแพทย์ การพัฒนาผลไม้ให้เป็นเครื่องดื่มเพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวสวน ในรูปแบบการทำน้ำมะม่วง ทำตัว Starter จากสับปะรด

รศ.ดร.อดิศร เสวตวิวัฒน์

รศ.ดร.ปิ่นมณี ขวัญเมือง

คุณขวัญฤทัย แก้วนารี

6 ตอนที่ 6 การทำน้ำส้มสายชูหมัก   

  

ศึกษากระบวนการทำ แนะนำเครื่องมืออุปกรณ์ สามารถนำเอาวัตถุดิบอะไรมาทำได้บ้าง ขั้นตอนการหมัก โปรดักส์ที่ได้จากกระบวนการหมักน้ำส้มสายชู บรรยายเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการต่อยอดไปเป็น WorldClassProduct

ศ.ดร.วราวุฒิ ครูส่ง

ดร.พิชญดา สมบูรณ์

7 ตอนที่ 7 การจัดการโรงงานขนาดเล็ก   

  

ศึกษาปรัชญาในการจัดการโรงงานเพื่อให้ได้ปลายทางคือ “สินค้าคุณภาพ มาตรฐานระดับ Worldclass” หลักการจัดการโรงงาน FACToryClassroom เพื่อเป็นโรงงานต้นแบบสำหรับผู้ประกอบการ ประสบการณ์จริงในการดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร (จากผู้ประกอบการ) การวางแผนการผลิต การพัฒนาระบบการจัดการโรงงาน “เราทำดีกว่านี้ได้อีก” ในการทำโรงงานขนาดเล็ก

ผศ.สมัคร รักแม่

คุณพันธ์ทิพย์ อัศวดีกูล

คุณประทุม คล้ายสุบรรณ

คุณธัชพงศ์ พงษ์สุทธิยากร

ผู้สอน

ศ.ดร.วราวุฒิ ครูส่ง

อาจารย์คณะอุตสาหกรรมการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การพัฒนากระบวนการหมักและผลิตภัณฑ์อาหารจากการหมัก จุลชีววิทยาในกระบวนการแปรรูปอาหาร ความปลอดภัยอาหารและ HACCP ในอุตสาหกรรมอาหาร การประกันคุณภ..

ผศ.ดร.พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์

อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หัวหน้าศูนย์พัฒนานวัตกรรมอาหาร FACTory Classroom

รศ.ดร.จรสวรรณ โกยวานิช

ผู้อำนวยการสำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผศ.สมัคร รักแม่

อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดร.พิชญดา สมบูรณ์

อาจารย์คณะอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รศ.ดร.อดิศร เสวตวิวัฒน์

อาจารย์คณะอุตสาหกรรมการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รศ.ดร.ปิ่นมณี ขวัญเมือง

รองคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คุณพันธ์ทิพย์ อัศวดีกูล

ที่ปรึกษาโรงงาน FACTory Classroom

คุณประทุม คล้ายสุบรรณ

เจ้าหน้าที่ดูแลเครื่องจักรในโรงงาน FACTory Classroom

คุณธัชพงศ์ พงษ์สุทธิยากร

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง FACTory Classroom

คุณพรกันยา ม้าวิไล

นักวิจัยประจำด้านการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง FACTory Classroom

คุณณัฐชา เฉลยจิตรธรรม

นักวิจัยด้านการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง FACTory Classroom

คุณขวัญฤทัย แก้วนารี

นักวิจัยประจำ FACTory Classroom

คอร์สหมวด Legend

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save