KMITL Learning IntelligenceX

Learning beyond the limit

เข้าสู่ระบบ

คอร์สหมวด Legend

คอร์สหมวด Full Course

คอร์สหมวด Happy Life

คอร์สมาใหม่

คอร์สหมวด Introduction

ผู้สอน

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พี่เอ้)

อดีตอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผู้มีความฝัน กล้าคิด เปลี่ยนแปลงแบบหักศอก และลงมือทำ เพื่อยกระดับศักยภาพการเรียนของประเทศไทย ด้วยความเชื่อ เด็กไทย คนไทย ไม่แพ้ใครในโลก!!!

คุณสุระ เกนทะนะศิล

กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภาผู้จัดรายการวิทยุ Digital Update ทุกวันอาทิตย์ คลื่นข่าว MCOT NEWS FM 10..

รศ.ดร.สุพันธุ์ ตั้งจิตกุศลมั่น

อธิการบดีมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล (CMKL University)

อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผศ.ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อาจารย์วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นักบริหาร นักการศึกษา นักสื่อสารการตลาดดิจิทัล..

รศ.ดร.รณชัย ติยะรัตนาชัย

อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า..

รศ.ดร.จรสวรรณ โกยวานิช

ผู้อำนวยการสำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รศ.ดร.ชลิดา อู่ตะเภา

อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เภสัชกรหญิงสิรีธร ลีห์อร่ามวัฒน์

นางสาวไทยประจำปี 2562

ผู้มีความมุ่งมั่นในการให้กำลังใจ และสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนทำตามฝันของตนเองให้สำเร็จ

รศ.ดร.โชติพัชร์ ภรณวลัย

อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Assoc. Prof. Dr. Sudaporn Sawmong

Dean & Lecturer, KMITL Business School

An awarded educational administrator for Global Leadership in "Change Management" with expertise in Business Administration and Marketing.

รศ.ดร.ศิริเดช บุญแสง

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ได้รับรางวัลพระราชทาน นักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี 2562 จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ศ.ดร.วราวุฒิ ครูส่ง

อาจารย์คณะอุตสาหกรรมการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การพัฒนากระบวนการหมักและผลิตภัณฑ์อาหารจากการหมัก จุลชีววิทยาในกระบวนการแปรรูปอาหาร ความปลอดภัยอาหารและ HACCP ในอุตสาหกรรมอาหาร การประกันคุณภ..

ศ.สุพัฒน์ บุณยฤทธิกิจ

อาจารย์คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะ และการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมเขตร้อนและพื้นถิ่น การออกแบบทางสถาปัตยกรรมหลัก การออกแบบผังเมืองและชุมชน สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น และด้านพลังงาน/พลังงานท..

รศ.ดร.ภัคคินี ชิตสกุล

ข้าราชการบำนาญคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สอนและวิจัย ทาง differential geometry, calculus of variation , และ numerical analysis

อาจารย์แสนนัด หงษ์ทรงเกียรติ

ข้าราชการบำนาญคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผู้เขียนตำราวิชาเทคโนโลยีการเลี้ยงผึ้ง คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีพ.ศ. 2531

รศ.วิวัฒน์ เตมียพันธ์

ผู้บุกเบิกวิชา สถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่น

ได้รับพระราชทาน ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะ และการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดก..

ผศ.ดร.สามารถ ดีพิจารณ์

คณบดีวิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผศ.ดร.สุจิรา วุฒิโสภณ

อาจารย์วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เชี่ยวชาญการจัดการองค์การและบริหารทรัพยากรมนุษย..

พันตำรวจเอก ปองพล เอี่ยมวิจารณ์

ผู้ค้นคิดโซเชียลบูโร (เว็บไซต์ https://socialbureau.io/) และกรรมการผู้จัดการ บริษัทบล็อกเชนไพรโฮลดิ้ง จำกัด แพลตเพื่อให้คนทั้งโลกสามารถตรวจสอบประวัติอาชญากรออนไลน์

อดีตผู้กำกับการ กลุ่มงานสนับสนุนทางไซเบอร์ กองบังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรม ทางเทคโนโลยี นักวิชาการด้านอาชญากรรมเชิงนวัตกรรม และอนาค..

ดร.อัศวิน ก้องวัฒนา

อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดร.สุเบญญา อินจำปา

อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Dr. David Agahi

Lecturer, KMITL Business School

Doctoral in Business Administration, with specialization in Human Resources Management. Over 30 years’ experience in High tech industries wi..

Assoc. Prof. Dr. Arthur Gogatz

Lecturer, KMITL Business School

An American born Associate Professor, a former marketing industry vice-president, and a specialist who has taught “Innovation in Business an..

ดร.วิกรม วงศ์ไพบูลย์วัฒน

อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รศ.ดร.อำนวย แสงโนรี

อาจารย์วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประธานหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโล..

พันตำรวจโท มนุพัศ ศรีบุญลือ

สารวัตรสืบสวน สถานีตำรวจนครบาลบางโพงพาง

อดีตรองสารวัตร กองบังคับการปราบปราม การกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) กรรมการสมาคมความมั่นคงปลอดภัย ระบบสารสนเทศ (TIS..

ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์

CEO, iTAX , อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

แนะนำความรู้กฎหมายธุรกิจเบื้องต้น ตั้งแต่เริ่มธุรกิจจนถึงปัญหาธุรกิจที่พบบ่อย เพื่อให้ผู้ประกอบการเริ่มต้นทำธุรกิจได้ด้วยความมั่นใจ

คุณสุธี ตาณวาณิชกุล

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอเอ ซิกเนเจอร์ จำกัด

ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบงานภายในบริษัท การบริหารความเสี่ยงอย่างง่าย พร้อมด้วยจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้ท่านก้าวสู่ความสำเร็จตั้งแต่เริ่มต้น

อาจารย์ณัฐรินทร์ กิตติทวีพันธ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาตนเอง

การสร้างคุณค่า ค้นหาจุดเด่นของตัวเอง การพัฒนาบุคลิกภาพ และการสร้างแรงบันดาลใจให้ตนเอง และผู้อื่น

คุณรสลิน เทพวัลย์

ผู้ประกาศข่าว และโปรดิวเซอร์จากสถานีโทรทัศน์ NHK World

ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารมวลชน การออกเสียง การพูดในโอกาสต่างๆ และการผลิตสื่อในระดับโลก

อาจารย์กมลวรรณ สุนทรธรรม

ผู้ประกาศข่าวช่อง 33HD

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเป็นพิธีกร ผู้ประกาศ การเขียนข่าว สคริปท์ ทั้งข่าวการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เยาวชน สุขภาพ และสื่อสร้างสรรค์

คุณจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด

ผู้ก่อตั้งบริษัท บิทคับ ศูนย์แลกเปลี่ยน คริปโทเคอร์เรนซี นักธุรกิจหนุ่มดาวรุ่งพุ่งแรงวงการสตาร์ทอัพไทยระดับยูนิคอร์น

คุณณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์

CEO & Co-Founder

ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ บริษัท อุ๊คบี เจ้าของแอพพลิเคชั่น Ookbee ร้านหนังสือออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

คุณเสาวลักษณ์ ทองก๊วย

นักสิทธิคนพิการ

นักสิทธิคนพิการ ผู้ต่อสู้ให้ได้มาซึ่งความเท่าเทียมของเนื้อตัวร่างกายของผู้หญิง

Mr. Bilal Khalid

Lecturer, KMITL Business School

Master’s degree in Business Management. Research interest in the area of Technology Management, Entrepreneurial Orientation, eLearning, and ..

ผศ.ดร.สวามินี นวลแขกุล

ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ผู้คิดค้นสูตรน้ำตาลประดับเค้ก นักเขียน ที่ปรึกษาด้านการลงทุน และการจัดฮวงจุ้ย

ผศ.ดร.ญาณินทร์ รักวงศ์วาน

อาจารย์คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะ และการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมกับวัฒนธรรม การออกแบบนิทรรศการ ประธานหลักสูตร สถ.ด.(สหวิทยาการการวิจัยเพื่อการออกแบบ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาด..

อาจารย์ชัยวุฒิ พุฒทอง

อาจารย์คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะ และการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กรรมการบริหารบริษัท IMC International Marketing Consultants บรรณาธิการบริหารนิตยสาร Golf Vacations–Thailand edition/Paradise Thailand นายกสม..

คุณอิสรา สอนสาสตร์

นักออกแบบจัดสวนและทั้งภายในและนอกอาคาร

วิทยากรสอนการจัดในภาชนะแก้วใสแบบระบบปิดและระบบเปิด (TERRARIUM)

อาจารย์โชตินรินทร์ วิภาดา

อาจารย์(พิเศษ)คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะ และการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทข้ามชาติที่มีธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตสินค้าพลาสติกที่ใช้ในครัวเรือน มีประสบการณ์ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์..

ผศ.ดร.ธราวิเชษฐ์ ธิติจรูญโรจน์

อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เชี่ยวชาญโปรแกรมภาษา PHP, JAVA, C, Python และ Matlab

Mr. Navidreza Ahadi

Lecturer, KMITL Business School

A full-time lecturer, interested in the area of Technology Management, CRM, Innovation, and Social Science.

ดร.กฤตพงศ์ อรชัยพันธ์ลาภ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เป็นผู้บรรยายรับเชิญเกี่ยวกับการลงทุนตราสารด้วยปัจจัยทางเทคนิคให้บริษัทชั้นนําทั่วไป หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ “Silly technical”

คุณพงศธร โชติยะศิลป์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

นักวางแผนการลงทุน แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน 10 ปี

อาจารย์มัณฑนะ อภิเดช

อาจารย์(พิเศษ)คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะ และการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Creative Director (MANTANA store) Painter

ผศ.ดร.สุเมธ ประภาวัต

อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เชี่ยวชาญด้าน Communication Network , Network Simulation and Modeling , Performance Analysis , Congestion Control , Bandwidth Management , I..

รศ.ดร.ประสันต์ ชุ่มใจหาญ

ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล

อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดร.ฉัตรพงศ์ วัฒนจิรัฎฐ์

CEO บริษัท สตางค์.com ผู้อํานวยการและผู้บริหาร ฝ่ายบริหารสมาชิก กองทุนบําหน็จบํานาญข้าราชการ

ประสบการณ์กว่า 15 ปีด้านการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน – ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารกสิกรไทย กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองบรรณาธิการว..

ผศ.ดร.ชดชนก อัฑฒพงศ์

อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

คุณสุรภัค อินทรกุล

สถาปนิก ระดับภาคีสถาปนิก

ผู้เชี่ยวชาญงานออกแบบเเละงานออกแบบตกเเต่งภายใน

คุณภูริลาภ ลิ้มมนตรี

หัวหน้าโปรดิวเซอร์ฝ่ายข่าว สถานีโทรทัศน์ PPTV

ผู้เชี่ยวชาญด้าน Trans Media การเล่าเรื่อง Story telling และเทคนิคการผลิตสื่อดิจิทัล

รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เชี่ยวชาญด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว การพัฒนาสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์

ผศ.ธีรชัย ลี้สุรพลานนท์

อาจารย์คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะ และการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สำเร็จการศึกษา สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถาปัตยกรรมไทย) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์

อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หัวหน้าศูนย์พัฒนานวัตกรรมอาหาร FACTory Classroom

ดร.อวิรุทธ์ ฉัตรมาลาทอง

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารความเสี่ยง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เจ้าของเพจ“Knack Box:กล่องขนมสมองของนักเรียนรู้” ให้ความรู้ด้านบริหารความเสี่ยงและการสร้างโอกาสใหม่ให้แก่สถาบันอุดมศึกษา

ดร.อัคเดช อุดมชัยพร

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หัวหน้าศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัลอัจฉริยะพระจอมเกล้าลาดกระบัง มีความเชี่ยวชาญด้าน Data Science และมีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาในภาครัฐและภาคเอ..

ผศ.ดร.สันทัด ชูวงค์อินทร์

อาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี 2562

คุณธัญพงศ์ ลิ้มวงศ์ยุติ

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีเอสเอฟแมเนจเม้นท์ จำกัด

ผศ.ดร.พีรพงษ์ พรวงศ์ทอง

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ งานวิจัย Remediation of Organic Contaminants, Phytoremediation, En..

Dr. Vasu Keerativutisest

Lecturer, KMITL Business School

A Finance and organization development practitioner with more than 13 years of experience in Thailand leading organizations.

ดร.พลอยไพลิน ยงศิริ

อาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เชี่ยวชาญด้านการสังเคราะห์และวิเคราะห์คุณสมบัติของวัสดุ

ผศ.ดร.สมเกียรติ สีสนอง

อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เชี่ยวชาญด้านการสำรวจระดับและทำแผนที่ภูมิประเทศ การปลูกพืชไม่ใช้ดิน การวางแผนระบบให้และแสงสว่างในงานภูมิทัศน์

อาจารย์กุญชนิตา กุญชร ณ อยุธยา

ผู้ประกาศข่าว พิธีกร ทนายความหุ้นส่วน สำนักงานกฎหมาย STATO PUBLIC LAW อนุกรรมการประชาสัมพันธ์สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

อาจารย์ประสิทธิ์ ตระการฤทธิ์

ปราชญ์ชุมชนผู้นำเรื่องการพึงพาต้นเอง ทั้งทางด้านเกษตร พลังงานในชุมชน เป็นผู้คิดค้นเตาเผาแกลบ เตาเผาถ่าน การใช้ถ่านเป็นเชื้อเพลิง และผลิตภั..

คุณวีรวัฒน์ ศรีสุข

เจ้าของธุรกิจเกี่ยวข้องกับการออกแบบจัดสวน บริษัท แพลนท์วอลล์ โปรดักส์แอนด์คอนซัลติ้งจำกัด

คุณอัศนัย แก่นจันทร์

เจ้าของธุรกิจเกี่ยวข้องกับการออกแบบจัดสวน บริษัท ร่มรื่นแลนด์สเคป

ผศ.ดร.ปูรณ์ ขวัญสุวรรณ

อาจารย์คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะ และการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ.ดร.พชรพล ตัณฑวิรุฬห์

อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นักวิชาการ ประจำห้องปฏิบัติการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (TISTR)

รศ.ดร.กัญจนา แซ่เตียว

อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การปรับปรุงพันธ์ไม้ดอกไม้ประดับ และการจัดการปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของไม้ดอกไม้ประดับ

ผศ.ดร.ศรายุทธ ผลโพธิ์

อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เชี่ยวชาญด้าน landscape design และ flower arrangement

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save