Transformational Leadership

KMITL MASTERCLASS
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิชานี้มี Certificate

ราคา

1,000 บาท

เกี่ยวกับคอร์ส

คอร์สนี้ไม่ร่วมโปรโมชั่น เรียน ฟรี

เรียนรู้ เข้าใจแนวคิดทฤษฎีภาวะผู้นำ สู่การนำไปใช้ในการบริหารชีวิต การงาน และองค์กร ภายใต้การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยียุคดิจิทัลในมิติด้านการสร้างคุณค่าองค์กร การสร้างผู้นำรุ่นใหม่ และความท้าทายด้านการเงินดิจิทัล

วัตถุประสงค์
1. เข้าใจแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับภาวะผู้นำ
2. สามารถวิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางแก้ไขเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ ได้

บทเรียนทั้งหมด (10 บท)

1 ตอนที่ 1 การสร้างภาวะผู้นำในตัวเรา   

  

เรียนรู้แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำ เพื่อเข้าใจแนวทางการสร้างภาวะผู้นำ คุณลักษณะของผู้นำให้เกิดขึ้นในตัวของเรา

ผศ.ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว

2 ตอนที่ 2 ผู้นำสูงสุดขององค์กร ต้องเป็นนักเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ   

  

เรียนรู้บริบทการเปลี่ยนแปลงของโลก ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง และตัวอย่างการเป็นนักเปลี่ยนแปลงในระดับโลก

ผศ.ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว

3 ตอนที่ 3 การสร้างภาวะผู้นำในองค์กร   

  

การเตรียมพร้อมคนรุ่นใหม่ในองค์กร สู่การก้าวขึ้นตำแหน่งบริหาร

ผศ.ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว

4 ตอนที่ 4 ผู้นำองค์กร ต้องบริหารด้วยการสะท้อนคุณค่า องค์กร สร้างวัฒนธรร…   

  

เรียนรู้คุณค่า และความหมายของ CORE VALUES คุณค่าหลักขององค์กร การสร้างวัฒนธรรมองค์กร และการสร้างความรู้สึกร่วมกันในองค์กร ตลอดจนการเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงในองค์กร

รศ.ดร.รณชัย ติยะรัตนาชัย

5 ตอนที่ 5 การสร้างผู้นำรุ่นใหม่สำคัญอย่างไร   

  

เรียนรู้ความสำคัญของการสร้างผู้นำรุ่นใหม่ แนวทางการคัดเลือก การสร้าง และพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ ที่เหมาะสมต่อแนวทางการเติบโตขององค์กร

รศ.ดร.รณชัย ติยะรัตนาชัย

6 ตอนที่ 6 การบริหารงานของผู้นำองค์กรภาครัฐยุคใหม่   

  

การบริหารงานของผู้นำองค์กรภาครัฐ ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานองค์กรภาครัฐการ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ และการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการองค์กร

รศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก

7 ตอนที่ 7 การบริหารงานของผู้นำองค์กรภาครัฐยุคใหม่   

  

การบริหารงานองค์กรเพื่อสองเป้าหมายควบคู่กัน คือ การมุ่งผลกำไร และพัฒนาจิตใจของพนักงานองค์กรไปด้วยการสร้างทีมกลุ่มเล็ก ๆ ที่แข็งแกร่ง ทำงานแข่งขันด้วยผลของงาน รวมถึงตัวอย่างองค์กรที่ประสบความสำเร็จด้วยการใช้การบริหารแบบอะมีบา แนวคิดการบริหารงานองค์กรแบบอะมีบาซึ่งเป็นแนวทางที่ประสบความสำเร็จของการบริหารองค์กรระดับประเทศ ต้นแบบจากประเทศญี่ปุ่น และถูกนำเผยแพร่ไปใช้ในการบริหารองค์กรทั่วโลก มุ่งเน้นการสร้างจิตวิญญาณความรับผิดชอบและความรักในองค์กรต่อพนักงาน การค้นหาศักยภาพสูงสุดของพนักงาน เพื่อนำไปสู่กำไรสูงสุดขององค์กรโดยมีจุดประสงค์สำคัญคือการพัฒนาศักยภาพพนักงานและการพัฒนาองค์กรควบคู่กันเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ผศ.ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว

8 ตอนที่ 8 การบริหารงานของผู้นำองค์กรยุคดิจิตอล   

  

เรียนรู้ประสบการณ์การบริหารงานองค์กรผู้นำด้านดิจิตอลของโลก การใช้เทคโนโลยีในการวางแผน และตัดสินใจในด้านต่างๆขององค์กร และความสำคัญของ Super Computer แนวคิดการบริหารองค์กรในมุมมองของอธิการบดีมหาวิทยาลัย CMKL ต้นแบบมหาวิทยาลัยด้านดิจิตอลระดับโลกแนวคิดการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์และซุปเปอร์คอมพิวเตอร์เพื่อบริหารงานองค์กรทั้งในการวิเคราะห์องค์กรการกำหนดนโยบายและการนำมาใช้ในการทำงานในองค์กรยุคดิจิตอล

รศ.ดร.สุพันธุ์ ตั้งจิตกุศลมั่น

9 ตอนที่ 9 ผู้นำแบบไหน ที่โลกอนาคตต้องการ   

  

แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะของผู้นำในโลกอนาคต การปรับตัวของผู้นำในกลุ่มธุรกิจหรือความเชี่ยวชาญต่าง ๆ เช่น ด้านการจัดการเมือง ด้านการเกษตร การแพทย์ ผ่านมุมมองของอธิการบดีมหาวิทยาลัย ซีเอ็มเคแอล ผู้นำด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ของโลก

รศ.ดร.สุพันธุ์ ตั้งจิตกุศลมั่น

10 ตอนที่ 10 อุตสาหกรรมเปลี่ยนโลก   

  

มุมมองต่อการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมต่างๆอันมีผลต่อวิถีชีวิตของประชากรในยุคปัจจุบันและอนาคตโดยการเปลี่ยนแปลงนั้นมาจากการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยี และแพลทฟอร์มคอมพิวเตอร์ปัญญาประดิษฐ์ แนวทางการเปลี่ยนแปลงและการรับมือการเปลี่ยนแปลงในฐานะผู้นำองค์กรในยุคดิจิตอล

ผศ.ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว

ผู้สอน

รศ.ดร.สุพันธุ์ ตั้งจิตกุศลมั่น

อธิการบดีมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล (CMKL University)

อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รศ.ดร.รณชัย ติยะรัตนาชัย

อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า..

ผศ.ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อาจารย์วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นักบริหาร นักการศึกษา นักสื่อสารการตลาดดิจิทัล..

รศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก

รองคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และผู้อำนวยการหลักสูตรนักบริหารการเปลี่ยนแปลงให้ยุคดิจิทัล

ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการบริหารองค์กรดิจิทัล

คอร์สหมวด Legend

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save