The Best Speech

KMITL MASTERCLASS
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Category Full Course Lifelong DEP
วิชานี้มี Certificate

ราคา

1,000 บาท

เกี่ยวกับคอร์ส

เรียนรู้กระบวนการการสื่อสารของมนุษย์ การใช้วัจนภาษา และอวัจนภาษาในการสื่อสาร การเขียนคำกล่าวที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ และสามารถพูดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้เทคนิคการใช้เสียง ท่าทางและบุคลิกภาพที่เหมาะสม

เป้าหมายการเรียนรู้
หลังจากที่ผู้เรียนได้ศึกษารายวิชานี้แล้ว คาดหวังว่าผู้เรียนจะสามารถ
1. เข้าใจกระบวนการการสื่อสารของมนุษย์
2. การใช้วัจนภาษา และอวัจนภาษาในการสื่อสาร
3. เข้าใจ และสามารถเตรียมคำกล่าวที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ และสามารถพูดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เข้าใจ และสามารถใช้เทคนิคการใช้เสียง ท่าทางและบุคลิกภาพที่เหมาะสม

บทเรียนทั้งหมด (12 บท)

1 ตอนที่ 1 Introduction   

  

เข้าใจกระบวนการการสื่อสารของมนุษย์ อันเป็นพื้นฐานของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

ผศ.ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว

2 ตอนที่ 2 ทักษะการเล่าเรื่อง Story Telling   

  

ทักษะสำคัญที่จะนำไปสู่การพูดที่ประสบความสำเร็จ การพูดให้มีคนดิดตามฟังเรื่องราวด้วยความสนใจ และนำไปสู่การคิดตาม หรือคิดต่างเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงได้

ผศ.ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว

3 ตอนที่ 3 วัจนภาษาและอวัจนภาษา บุคลิกภาพในการพูด   

  

การพูดเป็นทั้งเครื่องมือการสื่อสารเพื่อสร้างความรู้-ความเข้าใจระหว่างบุคคล และเป็นกระจกสะท้อนตัวตนของผู้พูดว่ามีความรู้ ความคิดเห็น ทัศนคติ ภูมิหลัง และบุคลิกส่วนตัวอย่างไร ดังนั้นผู้ที่ต้องสื่อสารด้วยการพูดกับบุคคลอื่นเป็นประจำจึงต้องให้ความสำคัญกับการฝึกใช้วัจนภาษา (ภาษาถ้อยคำ) , อวัจนภาษา (ภาษาที่ไม่ใช่ถ้อยคำ) และบุคลิกภาพ เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและสร้างความประทับใจให้กับผู้พบเห็น

อาจารย์กมลวรรณ สุนทรธรรม

4 ตอนที่ 4 หลักการร่างคำกล่าวในสถานการณ์ต่างๆ   

  

การพูดในสถานการณ์จริงโดยเฉพาะในโอกาสที่เป็นทางการจำเป็นจะต้องมีการร่างคำกล่าวหรือบทพูดไว้ล่วงหน้า เพื่อช่วยให้ผู้พูดเลือกใช้คำพูดได้อย่างเหมาะสม ป้องกันไม่ให้ลืมประเด็นสำคัญที่ต้องการจะพูด ช่วยเรียบเรียงคำพูดจากการเกริ่นนำไปจนถึงการสรุปได้ไม่วกวน และยังใช้ในการฝึกซ้อมก่อนขึ้นพูดจริงเพื่อลดความประหม่าได้เป็นอย่างดี

อาจารย์กมลวรรณ สุนทรธรรม

5 ตอนที่ 5 การร่างคำกล่าวในงานมงคล   

  

การพูดในงานมงคล ผู้พูดจำเป็นต้องใส่ใจในรายละเอียดการร่างบทพูด ที่นอกจากจะต้องทราบรายละเอียดของการจัดงานแล้ว ยังต้องทราบถึงวิธีการสร้างบรรยากาศดีๆ สร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาร่วมงาน ซึ่งต้องอยู่บนพื้นฐานของความพอดีและถูกกาลเทศะ

อาจารย์กมลวรรณ สุนทรธรรม

6 ตอนที่ 6 การพูดบนเวทีให้ผู้ฟังเกิดความประทับใจ   

  

การพูดบนเวทีได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นผลมาจากการเตรียมตัวก่อนการพูดมาเป็นอย่างดี ตั้งแต่การวิเคราะห์ผู้ฟัง การเลือกเนื้อหาที่ตรงกับความสนใจของผู้ฟัง การเตรียมร่างสคริปต์ และการซ้อมที่มากพอจนเกิดความมั่นใจในการพูด เพื่อเป้าหมายคือการสื่อสารได้ตรงตามจุดประสงค์และสร้างความประทับใจให้กับผู้ฟัง

อาจารย์กมลวรรณ สุนทรธรรม

7 ตอนที่ 7 การพูดแนะนำตัวเองให้เป็นที่จดจำ   

  

การแนะนำตัวเองเป็นการบอกเล่าตัวตนของเราให้ผู้อื่นรับรู้ ถือเป็นการประชาสัมพันธ์ตัวเองอย่างหนึ่งที่ช่วยสร้างมนุษยสัมพันธ์กับคนหมู่มาก ถ้าเราไม่แนะนำตัวเองให้เป็นที่จดจำ คนก็จะจำเราไม่ได้ จึงต้องใช้การพูดที่มีประสิทธิภาพ สร้างภาพลักษณ์ที่น่าจดจำให้กับตัวเอง

อาจารย์กมลวรรณ สุนทรธรรม

8 ตอนที่ 8 เทคนิคการพูดเพื่อการนำเสนอ Presentation   

  

การนำเสนอ หรือ Presentation เป็นทักษะการสื่อสารที่มีความจำเป็นสำหรับทุกคน ผู้พูดจะต้องเตรียมตัวเป็นอย่างดี ทั้งการร่างเนื้อหาที่ต้องการนำเสนอ การจัดเตรียมสื่อประกอบการนำเสนอ และฝึกซ้อมพูดนำเสนอด้วยวิธีการที่จะทำให้ผู้ฟังเข้าใจสิ่งที่ผู้พูดต้องการจะสื่อสารให้ได้มากที่สุด

อาจารย์กมลวรรณ สุนทรธรรม

9 ตอนที่ 9 พูดอย่างไรให้ได้ใจคนฟัง   

  

ในการพูดให้ได้ใจคนฟัง ผู้พูดจำเป็นจะต้องวิเคราะห์กลุ่มผู้ฟังเพื่อทำความรู้จักและเข้าใจผู้ฟังเสียก่อน จึงจะออกแบบเนื้อหาให้ตรงตามความคาดหวัง เลือกใช้ภาษาและวิธีการพูดที่เหมาะกับผู้ฟังแต่ละกลุ่ม เพื่อให้พูดได้อย่างตรงจุดและโดนใจผู้ฟัง นอกจากนี้ตลอดระยะเวลาที่พูดอาจมีสิ่งที่จะมาเบี่ยงเบนความสนใจของผู้ฟังไปจากเนื้อหาได้เสมอ ผู้พูดจึงต้องรู้เทคนิคในการกระตุ้นความสนใจของผู้ฟังเป็นระยะเพื่อตรึงความสนใจผู้ฟังให้จดจ่อกับเนื้อหาได้ตั้งแต่ต้นจนจบ

อาจารย์กมลวรรณ สุนทรธรรม

10 ตอนที่ 10 สื่อสารอย่างไรให้ได้ใจคนทำงาน   

  

ทักษะการสื่อสารด้วยคำพูดเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของการทำงานร่วมกันเป็นทีม ไม่ใช่แค่การพูดเรื่องงานเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงการพูดเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีภายในหมู่คนที่ทำงานร่วมกัน ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับทุกคนในทีมไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือพนักงานปฏิบัติการ

อาจารย์กมลวรรณ สุนทรธรรม

11 ตอนที่ 11 การกล่าวถึงประเด็นด้านสังคม   

  

ประเด็นทางสังคมทั้งคุณภาพชีวิต การศึกษา ความยากจน หรือด้านประชากร ล้วนแต่เป็นเรื่องราวที่กระทบชีวิตจิตใจคนส่วนมากหรือน้อยในสังคม การกล่าวถึงประเด็นเหล่านี้ มีข้อคิดต้องคำนึงถึง เพื่อให้คำกล่าว และรูปแบบการกล่าวเป็นไปอย่างสำเร็จ

ผศ.ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว

12 ตอนที่ 12 การกล่าวถึงการลาจาก   

  

การกล่าวคำอำลา เป็นหนึ่งในโอกาสที่หลายคนเลี่ยงไม่อยากเจอ แต่นี่คือคำกล่าวที่สำคัญ และต้องสนใจรายละเอียดของผู้ที่กล่าวถึง หรือ การกล่าวถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องอย่างละเมียดละไม

ผศ.ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว

ผู้สอน

อาจารย์กมลวรรณ สุนทรธรรม

ผู้ประกาศข่าวช่อง 33HD

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเป็นพิธีกร ผู้ประกาศ การเขียนข่าว สคริปท์ ทั้งข่าวการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เยาวชน สุขภาพ และสื่อสร้างสรรค์

ผศ.ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อาจารย์วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นักบริหาร นักการศึกษา นักสื่อสารการตลาดดิจิทัล..

คอร์สหมวด Legend

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save