Reviewer

KMITL MASTERCLASS
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Category Full Course
วิชานี้มี Certificate

ราคา

1,000 บาท

เกี่ยวกับคอร์ส

      พัฒนาทักษะการรีวิวเพื่อเรียนรู้วิถีแห่งสังคม และชุมชน โดยใช้กระบวนการรีวิวที่เป็นระบบ ชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และตรวจสอบได้ และเรียนรู้วิธีการค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบๆตัวผู้เรียน ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ และการสื่อสารและประเมินสารสนเทศก่อนรีวิว

📖 จำนวนบทเรียนทั้งหมด 14 บทเรียน                            ⏰ 4.10 ชั่วโมง

Level :   Beginner    Intermediate    Expert  

🎭 คอร์สเรียนนี้เหมาะกับใคร : นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

🌿 วัตถุประสงค์

  •       1. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถอธิบายรายละเอียดงานของนักรีวิวได้
  •       2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำเอาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนักรีวิวไปใช้ได้
  •       3. เพื่อให้ผู้เรียนเลือกใช้ช่องทางในการประกอบอาชีพนักรีวิวได้อย่างเหมาะสม

🗣 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง

  •       1. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถอธิบายรายละเอียดงานของนักรีวิวได้
  •       2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำเอาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนักรีวิวไปใช้ได้
  •       3. เพื่อให้ผู้เรียนเลือกใช้ช่องทางในการประกอบอาชีพนักรีวิวได้อย่างเหมาะสม

👥 คุณสมบัติผู้เรียน

  •       1. กำลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมถึงบุคคลทั่วไป
  •       2. สนใจศึกษาช่องทางในการประกอบอาชีพนักรีวิว

 

บทเรียนทั้งหมด (14 บท)

1 ตอนที่ 1 รู้จักกับอาชีพนักรีวิว   

  

ความเป็นมาของนักรีวิว ลักษณะเฉพาะของนักรีวิว ประเภทของนักรีวิว จุดเริ่มต้นของการเป็นนักรีวิว ความสำคัญของนักรีวิวกับรูปแบบการสื่อสารในยุคปัจจุบัน และช่องทางในการสร้างรายได้ของนักรีวิว

ผศ.ดร.กุลชัย กุลตวนิช

2 ตอนที่ 2 รูปแบบการรีวิวในสื่อต่างๆ   

  

แพลตฟอร์มและช่องทางในการรีวิว ทั้งการรีวิวบนสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ ออนไลน์ การรีวิวด้วยรูปภาพ Infographics การรีวิวด้วยวิดีโอ และกลยุทธ์ การทำการตลาดออนไลน์บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ

ดร.รัตตมา รัตนวงศา

3 ตอนที่ 3 จิตวิทยาของการรีวิว   

  

หลักจิตวิทยาทางการตลาด การรับรู้ การเรียนรู้ ความเชื่อและทัศนคติ ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากสื่อ และ 6 หลักจิตวิทยา ในการจูงใจ

ผศ.ดร.กุลชัย กุลตวนิช

4 ตอนที่ 4 เทคนิคการเล่าเรื่อง   

  

เทคนิคการเล่าเรื่องรูปแบบต่าง ๆ เช่น เทคนิค In Medias RES เทคนิคการ เล่าเรื่องโดยใช้ Emotional Connection และ Functional รวมถึง 8 เทคนิคในการเล่าเรื่องอย่างมีชั้นเชิง

ผศ.ดร.กุลชัย กุลตวนิช

5 ตอนที่ 5 การเขียนเนื้อหาเพื่อการรีวิว   

  

องค์ประกอบในการเขียนรีวิว และเทคนิคในการเขียนรีวิวเพื่อให้เนื้อหา เกิดความน่าสนใจ รวมถึงตัวอย่างที่ดีในการเขียนเนื้อหาเพื่อการรีวิว

ดร.รัตตมา รัตนวงศา

6 ตอนที่ 6 การวางแผนและเตรียมความพร้อมในการรีวิว   

  

กระบวนการและขั้นตอนในการทำงานรีวิว ตั้งแต่การบรีฟงาน คิดงาน การผลิตชิ้นงาน ตลอดจนการนำเสนองานกับลูกค้าและนำขึ้นแพลตฟอร์ม ลิขสิทธิ์และแหล่งทรัพยากรที่นักรีวิวควรรู้จัก และแอปที่นักรีวิวควรมี ติดเครื่องสำหรับการทำงานรีวิวต่าง ๆ

ผศ.ดร.กุลชัย กุลตวนิช

7 ตอนที่ 7 การถ่ายภาพและแต่งภาพเพื่อการรีวิว   

  

เรียนรู้ก่อนที่จะเริ่มเป็นนักรีวิว ในเรื่องของ องค์ประกอบในการถ่ายภาพ และจัดแสงให้เป๊ะ รวมทั้งการแต่งภาพเพื่อให้การรีวิวออกมาน่าสนใจ

คุณเสรีภาพ สอนโพธิ์

8 ตอนที่ 8 พื้นฐานกราฟิกสำหรับนักรีวิว   

  

แนะนำโปรแกรมที่จะเป็นพื้นฐานกราฟิกสำหรับนักรีวิว โปรแกรม Application และเทคนิคการทำอย่างง่ายที่ทุกคนทำตามได้

ดร.รัตตมา รัตนวงศา

9 ตอนที่ 9 บุคลิกภาพของนักรีวิว   

  

การปรับบุคลิกภาพ ทักษะการพูด เพื่อให้เราเป็นนักรีวิวที่มีความน่าเชื่อถือ และน่าสนใจ เป็นเทคนิคเพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้ชมได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว

ดร.รัตตมา รัตนวงศา

10 ตอนที่ 10 การถ่ายวิดีโอและตัดต่อเพื่อการรีวิว   

  

หลักการถ่ายวิดีโอเบื้องต้น ลักษณะการถ่ายวีดีโอ การจัดองค์ประกอบ ของภาพ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ควรมี รวมถึงการลำดับภาพและเสียงในงานวิดีโอ

คุณเสรีภาพ สอนโพธิ์

11 ตอนที่ 11 การรีวิวแบบถ่ายทอดสด   

  

แนะนำอุปกรณ์การ Live อย่างมืออาชีพสำหรับแพลตฟอร์มต่าง ๆ การตั้งค่าโปรแกรมสำหรับ Live OBS และเทคนิคในการจัดการ Live อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณประพัฒน์ อธิปัญจพงษ์

12 ตอนที่ 12 ความคิดสร้างสรรค์กับการรีวิว   

  

ความคิดสร้างสรรค์ที่นักรีวิวควรมี เพราะเป็นการจุดประกายไอเดียต่าง ๆ ที่แตกต่างจากนักรีวิวคนอื่น ๆ ในตอนนี้ก็จะได้เล่าถึง รูปแบบการนำเสนอ และได้แชร์ประสบการณ์จากวงใน เรียกได้ว่าเป็นเทคนิคสำคัญเลยทีเดียว

คุณนที สุขมานพ

13 ตอนที่ 13 กลยุทธ์การตลาดสำหรับนักรีวิว   

  

เครื่องมือวิเคราะห์ทางการตลาดที่สำคัญ เช่น กลยุทธ์การตลาด 8P STP Model, Product Positioning, Brand Positioning กลยุทธ์ ทางการตลาดที่ควรรู้ และ SWOT Analysis การอ่านค่าสถิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ในยุค Digital

ดร.รัตตมา รัตนวงศา

14 ตอนที่ 14 วิถีของนักรีวิว   

  

เรียนรู้ประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับเรื่องการไลฟ์รีวิวขายสินค้า หารายได้จากการขายออนไลน์ เทคนิคมากมายที่จะทำให้นักรีวิวมีรายได้เพิ่ม

คุณจิรกรกาญจน์ อัคราเรืองสิริ

ผู้สอน

ผศ.ดร.กุลชัย กุลตวนิช

ผู้ช่วยคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาเว็บ ออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์เทคโนโลยีในชั้นเรียน การผลิตสื่อดิจิทัล สื่อภาพเสมือนจริง ออกแบบสื่อสามมิติ ออ..

ดร.รัตตมา รัตนวงศา

อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผู้เชี่ยวชาญด้าน การออกแบบการเรียนออนไลน์, Gamification, การออกแบบสาร, การออกแบบกราฟิก, การออกแบบมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้, การออกแบบสื่อโ..

คุณเสรีภาพ สอนโพธิ์

ช่างภาพผู้เก็บเรื่องราว ถ่ายทอดออกมาในแบบฉบับของตัวเองทั้งภาพนิ่งและวิดีโอ

คุณนที สุขมานพ

ไอเดียคือจุดเริ่มต้นของผลงาน Creative & Director จากเพจ พี่เอ็ด 7 วิ

คุณจิรกรกาญจน์ อัคราเรืองสิริ

นักรีวิวและธุรกิจส่วนตัวออนไลน์ Lookkad.Store

คุณประพัฒน์ อธิปัญจพงษ์

นักวิชาการประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์เกษตร ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบถ่ายทอดสดออนไลน์ประจำหลักสูตร

คอร์สหมวด Legend

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save