นวัตกรรม สจล. KMITL Innovation

KMITL MASTERCLASS
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Category Happy Life
วิชานี้มี Certificate

ราคา

1,990 บาท

เกี่ยวกับคอร์ส

แนวคิดการออกแบบและสร้างนวัตกรรม กระบวนการออกแบบและสร้างนวัตกรรมของ สจล. แนวทางการค้นคว้าวิจัย การออกแบบ การผลิตนวัตกรรมต้นแบบ การเผยแพร่ผลงานวิชาการให้เป็นที่ยอมรับ การนำผลงานวิชาการไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือเพื่อสาธารณะประโยชน์
Design and innovation concept; KMITL’s design and innovation process; innovative prototype research and design guideline; academic work dissemination; applications of an academic work for commercial or public benefits.
*** อ้างอิงตามคู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566)

วัตถุประสงค์ของรายวิชา

เพื่อศึกษาผลกระทบของชั้นบรรยากาศต่อการระบุตำแหน่ง และการนำทางอากาศยาน

บทเรียนทั้งหมด (11 บท)

1 ตอนที่ 1 Introduction   

  

Introduction นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

รศ.ดร.สมยศ เกียรติวณิชวิไล

2 ตอนที่ 2 ระบบ AI ดูเปลวไฟ   

  

รศ.ดร.จารุวัฒน์ เจริญสุข

ผศ.ดร.ภรณ์เพ็ญ ลภิรัตนากุล

3 ตอนที่ 3 รถไฟไทยทำ   

  

อธิบายถึงหลักการพัฒนาเทคโนโลยี และการพัฒนาอุตสาหกรรม ขั้นตอนการพัฒนาเทคโนโลยีตามทฤษฎี V-Diagram ขั้นตอนการพัฒนารถไฟไทยทำ ตั้งแต่การออกแบบ ก่อสร้างและการทดสอบ รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมภายในตัวรถ

ผศ.ดร.รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา

4 ตอนที่ 4 High Flow   

  

5 ตอนที่ 5 เสาไฟอัจฉริยะ   

  

ผศ.ดร.อนรรฆพล แสนทน

6 ตอนที่ 6 เทคโนโลยีการระบุตำแหน่งและมาตรฐาน Ground-based augmentation s…   

  

ปัจจุบันเราอาศัยเทคโนโลยี GPS ในการะบุตำแหน่งทั้งในอุตสาหกรรมการบิน และในอุตสาหกรรมด้านอื่น ๆ โดยวงการการบินได้นำเทคโนโลยี GBAS ที่มีการติดตั้ง GPS คุณภาพสูง 3-4 เครื่อง โดยการทำงานคือทำการส่งค่า Delay ไปยังเครื่องบินให้สามารถรับทราบได้ว่าเครื่องอยู่ในตำแหน่งใด ในบางครั้งค่า Delay GPS ไม่ตรงกันระหว่างจุดที่สนามบินได้รับค่า กับที่เครื่องบินได้รับค่าไม่เท่ากัน ทั้งที่เป็นสัญญาณ GPS เดียวกัน จึงเกิดเป็นโครงการศึกษาเกี่ยวกับ GBAS ใน 2 มุม โดยมุมแรกศึกษาความแตกต่างของค่า Delay ระหว่างจุดที่สนามบินได้รับค่า เรียกว่าค่า Delay เพื่อรวบรวมและส่งค่าให้แก่ IKO และในอีกมุมวิเคราะห์คุณภาพเทคโนโลยี GBAS โดย Demo Project นี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่สนับสนุนด้านการวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ Electronic Navigation Research Institute จากประเทศญี่ปุ่น , สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกส สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รวมถึงบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย

ศ.ดร.พรชัย ทรัพย์นิธิ

7 ตอนที่ 7 นวัตกรรมคอมบูชา   

  

คอมบูชาจัดเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เกิดจากการนำน้ำชาผสมกับน้ำตาลและหมักด้วยจุลินทรีย์กลุ่มยีสต์และแบคทีเรีย ทำให้คอมบูชามีรสชาติเปรี้ยวและหวานเล็กน้อย มีความซ่า คอมบูชามีประโยชน์ต่อสุขภาพ เช่น มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง ช่วยยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ก่อโรคบางชนิด ยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งบางชนิด และช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานดีขึ้น เนื่องจากการผลิตคอมบูชาในปัจจุบัน ใช้หัวเชื้อคอมบูชาทางการค้าซึ่งไม่ทราบสายพันธุ์ของจุลินทรีย์และปริมาณที่แน่นอน ทำให้คอมบูชาที่ได้มีคุณภาพไม่สม่ำเสมอ งานวิจัยนี้จึงได้นำจุลินทรีย์ที่แยกได้จากกระบวนการหมักคอมบูชา เตรียมเป็นหัวเชื้อในการหมักเพื่อควบคุมคุณภาพของคอมบูชาให้มีคุณภาพสม่ำเสมอ

รศ.ดวงใจ โอชัยกุล

8 ตอนที่ 8 เทคโนโลยีเก็บเกี่ยวพลังงานกลจากสิ่งแวดล้อม   

  

อธิบายถึงความสำคัญของพลังงานสะอาด เทคโนโลยีที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวพลังงานจากสิ่งแวดล้อมและแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า เทคโนโลยีไทรโบอิเล็กทริก และเพียโซอิเล็กทริก ที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวพลังงานกล และการพัฒนาวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวพลังงานกลและแปลงพลังงานเป็นพลังงานไฟฟ้า การพัฒนาเทคโนโลยีไทรโบอิเล็กทริกและเพียโซอิเล็กทริกที่ สจล.

ศ.ดร.นราธิป วิทยากร

9 ตอนที่ 9 การสร้างนวัตกรรมจากงานวิจัย สู่โอกาสต่อยอดทางธุรกิจ : Innova…   

  

อธิบายถึงกลไกการสร้างนวัตกรรมจากงานวิจัย และการต่อยอดทางธุรกิจ จุดเริ่มต้นของการเริ่มธุรกิจ Start up จากงานวิจัย หลักการนำเสนอ แผนการหาเงินลงทุน และแผนธุรกิจ start up พร้อมแบ่งปันประสบการณ์และสิ่งที่ได้เรียนรู้การทำธุรกิจ start up ในรั้วมหาวิทยาลัย

รศ.ดร.อาภาภรณ์ สกุลการะเวก

10 ตอนที่ 10 พัฒนารองเท้าฟุตบอลสำหรับนักกีฬาผู้พิการทางสายตา   

  

รองเท้าฟุตบอลสำหรับนักกีฬาผู้พิการทางสายตา เป็นรองเท้าฟุตบอลที่ถูกออกแบบขึ้นให้รองรับกับวิธีและเทคนิคในการเล่นของนักกีฬาผู้พิการทางสายตา เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมลูกฟุตบอลให้กับนักกีฬาผู้พิการทางสายตา ซึ่งได้มีการออกแบบและขึ้นต้นแบบรองเท้าฟุตบอลสำหรับนักกีฬาผู้พิการทางสายตาเอาไว้ ซึ่งต้นแบบยังไม่ได้ผ่านการทดสอบและประเมินประสิทธิภาพ การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อประเมินประสิทธิภาพในการควบคุมลูกฟุตบอลของรองเท้าฟุตบอลสำหรับนักกีฬาผู้พิการทางสายตา 2) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของรองเท้าฟุตบอลสำหรับนักกีฬาผู้พิการทางสายตาในด้านการควบคุมลูกฟุตบอล

คุณศุภโชค เทพแก้ว

11 ตอนที่ 11 การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์มือจับบังคับล้อเก้าอี้ล้อเข็นเพื่อกา…   

  

การออแบบและพัฒนาอุปกรณ์มือจับบังคับล้อเก้าอี้ล้อเข็นเพื่อการแข่งขันสำหรับนักกีฬาผู้พิการ เป็นการออกแบบอุปกรณ์ให้กับนักกีฬาเพื่อนำไปใช้แข่งขันวีลแชร์เรชซิ่ง

คุณธาวิน ตั้งบุญญศิลป์

ผู้สอน

รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ศ.ดร.พรชัย ทรัพย์นิธิ

Prof. Dr. Pornchai Supnithi was a mid-career Thailand Research Fund scholar from 2013-2015. He currently serves as a subcommittee member in the National Research Council of Thailand (NRCT), International Reference Ionosphere (IRI) Committee, and National GNSS Infrastructure Committee of Thailand.

รศ.ดร.จารุวัฒน์ เจริญสุข

อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผศ.ดร.ภรณ์เพ็ญ ลภิรัตนากุล

อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผศ.ดร.รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา

อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมระบบราง อดีตประธานและผู้ก่อตั้งคณะกรรมการวิศวกรรมระบบราง วสท. รองหัวหน้าโครงการ รถไฟไทยทำ คณะทำงานด้านการสอบสวนอุบัต..

ผศ.ดร.อนรรฆพล แสนทน

อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดร.ภูมิ คงห้วยรอบ

อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ศ.ดร.นราธิป วิทยากร

อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รศ.ดร.อาภาภรณ์ สกุลการะเวก

รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เชี่ยวชาญ ด้านวัสดุศาสตร์และการวิเคราะห์ขั้นสูง การจัดการความร้อน และการจัดการนวัตกรรม

รศ.ดวงใจ โอชัยกุล

อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร และผลิตเครื่องดื่มสุขภาพ และการนำวัสดุเหลือทิ้งมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้น เช่น การผลิตไบโ..

คอร์สหมวด Legend

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save