Go Education

KMITL MASTERCLASS
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Category Introduction

ราคา

ฟรี

เกี่ยวกับคอร์ส

ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อผู้เรียนสามารถจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ LMS (Learning Management System) Moodle ในมิติของการบริหารจัดการรายวิชา การออกแบบเนื้อหา การสร้างกิจกรรม และการวัดและประเมินผล รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือออนไลน์ต่าง ๆ มาร่วมเสริมสร้างประสิทธิภาพ ในกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์

📖 จำนวนบทเรียนทั้งหมด 8 บทเรียน                            ⏰ 5.03 ชั่วโมง

Level :   Beginner    Intermediate  Expert

🎭 คอร์สเรียนนี้เหมาะกับใคร : บุคลากรภายในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

🌿 วัตถุประสงค์

 •       1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิดและหลักการของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้
 •       2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกใช้เครื่องมือบนระบบ LMS เพื่อจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้
 •       3. เพื่อให้ผู้เรียนเลือกใช้วิธีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้อย่างเหมาะสม
 •       4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถออกแบบและผลิตสื่อเพื่อประกอบการเรียนการสอนออนไลน์ได้
 •       5. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกใช้เครื่องมือออนไลน์มาใช้ส่งเสริมการจัดการสอนของตนเองได้

🗣 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง

 •       1. ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิดและหลักการของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้
 •       2. ผู้เรียนสามารถเลือกใช้เครื่องมือบนระบบ LMS เพื่อจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้
 •       3. ผู้เรียนเลือกใช้วิธีการวัดและประเมินผลสำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้อย่างเหมาะสม
 •       4. ผู้เรียนสามารถออกแบบและผลิตสื่อเพื่อประกอบการเรียนการสอนออนไลน์ได้
 •       5. ผู้เรียนสามารถเลือกใช้เครื่องมือออนไลน์มาใช้ส่งเสริมการจัดการสอนของตนเองได้

👥 คุณสมบัติผู้เรียน

 •       1. บุคลากรภายในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่มีความประสงค์ใช้งานระบบ GoEdu ในการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับภายในสถาบัน

 

บทเรียนทั้งหมด (9 บท)

1 Introduction   

  

เกริ่นนำเกี่ยวกับเนื้อหาในวิชามีการกล่าวถึงเรื่องใด สอนเกี่ยวกับเรื่องใด การทำคลังข้อสอบ เครื่องมือที่ใช้ในการทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์

ผศ.ดร.กุลชัย กุลตวนิช

ดร.รัตตมา รัตนวงศา

ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์

2 ตอนที่ 1 แนวคิดและหลักการออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์   

  

ในยุค Covid-19 ทำให้เกิด Paradigm Shift การเปลี่ยนแปลงทางการเรียนการสอน ขั้นรุนแรง ทำให้ผู้สอนต้องมาทำความรู้จักเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอนออนไลน์ พร้อมทั้งเรียนรู้การเป็นเทคโนโลยี ที่จะช่วยให้ผู้สอนมีการจัดการเรียนการสอนแบบ ยุคใหม่มากยิ่งขึ้น - Learning Outcome (LO) - ASSURE - Concept of Assessment

ผศ.ดร.กุลชัย กุลตวนิช

3 ตอนที่ 2 การบริหารจัดการชั้นเรียนและรายวิชาด้วย LMS   

  

เรียนรู้การบริหารจัดการชั้นเรียนและรายวิชาด้วย LMS Moodle หรือ Learning Management System พร้อมตัวอย่างระบบที่นิยมใช้ และบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ ที่อยู่ใน ระบบ ได้แก่ Admin, Teacher และ Student และเรียนรู้ส่วนโปรแกรมเสริมที่ช่วยการ จัดกิจกรรมในระบบ Moodle

ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์

4 ตอนที่ 3 การสร้างกิจกรรมการเรียนบนระบบ LMS   

  

สาธิตการสร้างกิจกรรมการเรียนระบบ LMS เช่น - การประกาศ - การสร้างฟอรัม - การสร้าง label - สร้าง Topic แนบไฟล์ แนบลิงก์ - การสร้างกระดานสนทนา ห้องสนทนา - การเปิด - ปิด กิจกรรม Hide / Hidden - การจัดกลุ่ม (แยก Group / Grouping)

ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์

5 ตอนที่ 4 การสร้างแบบฝึกหัดและคลังข้อสอบบนระบบ LMS   

  

พบกับการการสาธิตขั้นตอนการสร้างแบบฝึกหัด และการวิเคราะห์ข้อสอบและการให้ เกรด โดยระบบ LMS Moodle

ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์

6 ตอนที่ 5 การวัดและประเมินผลผู้เรียน   

  

- หลักการ การวัดและประเมินผลผู้เรียน - วิธีการ การวัดและประเมินผลผู้เรียน - เครื่องมือออนไลน์ในการวัดและประเมินผู้เรียน

ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์

7 ตอนที่ 6 การออกแบบและผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วยตนเอง   

  

เทคนิคสร้างชั้นเรียนและออกแบบสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ให้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เช่น การละลายพฤติกรรมออนไลน์ เพื่อสร้างบรรยากาศ สร้างสีสันให้กับชั้นเรียนมากขึ้น - Design Effective Learning - Presentation Design - CC and Resources

ผศ.ดร.กุลชัย กุลตวนิช

8 ตอนที่ 7 เครื่องมือออนไลน์เพื่อส่งเสริมกิจกรรม ในการจัดการเรียนการสอน …   

  

พบกับการการสาธิตใช้เครื่องมือออนไลน์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ Canva ที่จะช่วยออกแบบสื่อการเรียนการสอนได้อย่างไม่ซับซ้อน ให้งานง่าย ทำให้สื่อน่าสนใจมากยิ่งขึ้น และเครื่อง ThingLink เครื่องมือที่จะเปลี่ยนภาพธรรมดา ให้เป็นสื่อประสมเชิงโต้ตอบ (Interactive)

ดร.รัตตมา รัตนวงศา

9 ตอนที่ 8 เครื่องมือออนไลน์เพื่อส่งเสริมกิจกรรม ในการจัดการเรียนการสอน …   

  

พบกับการการสาธิตใช้เครื่องมือออนไลน์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ Edpuzzle ที่่ช่วยสร้างบทเรียนที่เป็นวิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์ได้ และสอดแทรกสื่อต่าง ๆ ลงไปในวิดีโอได้ด้วย ทำให้บทเรียนไม่น่าเบื่ออีกต่อไป และยังสามารถออกแบบกิจกรรมได้หลากหลาย และการใช้งานเครื่องมือ Pedlet ที่ช่วยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็น ตอบคำถาม หรือพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน เอกสารประกอบการสอน

ดร.รัตตมา รัตนวงศา

ผู้สอน

ผศ.ดร.กุลชัย กุลตวนิช

ผู้ช่วยคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาเว็บ ออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์เทคโนโลยีในชั้นเรียน การผลิตสื่อดิจิทัล สื่อภาพเสมือนจริง ออกแบบสื่อสามมิติ ออ..

ดร.รัตตมา รัตนวงศา

อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบการเรียนออนไลน์, Gamification, การออกแบบสาร, การออกแบบกราฟิก, การออกแบบมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้, การออกแบบสื่อโฆ..

ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์

อาจารย์สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ที่มีความเชื่อว่า ทุกคนมีสิทธิ์ ทุกคนมีสิทธิ์ฝัน แต่ความฝันจะเป็นจริงได้ ก็ต้องลงมือทำ การลงมือทำเพียงคนเดียว ไม่มีทางที่จะสำเร็จได้ แต่ถ้าเ..

คอร์สหมวด Legend

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save