CHINESE COMMUNICATION

KMITL MASTERCLASS
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Category Full Course
วิชานี้มี Certificate

ราคา

ฟรี

เกี่ยวกับคอร์ส

เรียนรู้วิธีการออกเสียงภาษาจีนกลางตามระบบสัทอักษรภาษาจีนกลาง (พินอิน) ศัพท์ สำนวน รูปประโยคที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน การทักทาย การกล่าวลา การกล่าวคำขอบคุณและขอโทษ การแนะนำตัวเอง สมาชิกในครอบครัวและผู้อื่น การบอกเล่าเรื่องราวกิจกรรมชีวิตประจำวัน การเดินทาง อาหารการกิน การซื้อของ การเจ็บป่วยพบแพทย์ เป็นต้น โดยเน้นฝึกทักษะการฟังและการพูด พร้อมทั้งเข้าใจหลักการใช้ภาษาจีนในชีวิตประจำวันตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

📖 จำนวนบทเรียนทั้งหมด 10 บทเรียน                            ⏰ 6.22 ชั่วโมง

Level :   Beginner    Intermediate  Expert

🎭 คอร์สเรียนนี้เหมาะกับใคร : นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

🌿 วัตถุประสงค์
1. ผู้เรียนได้รับองค์ความรู้ความเข้าใจในภาษาจีนกลางที่ใช้สื่อสารสำหรับชีวิตประจำวัน เพิ่มพูนทักษะการฟังและการพูด รวมถึงความรู้เกี่ยวกับจีนในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
2. ผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อการสื่อสาร หรือเพื่อการทำงานที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีนได้

👥 คุณสมบัติผู้เรียน
1. มีความสนใจเกี่ยวกับภาษาจีนกลาง ไม่จำกัดกลุ่มผู้เรียนและพื้นฐานผู้เรียน
2. มีความประสงค์ที่จะศึกษาภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

🗣 ผลลัพธ์การเรียนรู้
1. ผู้เรียนได้รับองค์ความรู้ความเข้าใจในภาษาจีนกลางที่ใช้สื่อสารสำหรับชีวิตประจำวัน เพิ่มพูนทักษะการฟังและการพูด รวมถึงความรู้เกี่ยวกับจีนในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
2. ผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อการสื่อสาร หรือเพื่อการทำงานที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีนได้

บทเรียนทั้งหมด (10 บท)

1 ตอนที่ 1 รู้จักภาษาจีน   

  

เรียนรู้และทำความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาจีน “ภาษาจีน汉语” และ “ภาษาจีนกลางหรือภาษาแมนดาริน (普通话Mandarin) ” คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร ตัวอักษรจีนกับตัวอักษรไทยแตกต่างกันอย่างไร เรียนรู้ระบบสัทอักษรจีน (汉语拼音) ที่เป็นพื้นฐานสำคัญในการพูดและการอ่านออกเสียงภาษาจีนกลาง : ระบบพินอินคืออะไร เสียงพยัญชนะ (声母) เสียงสระ (韵母) เสียงวรรณยุกต์ (声调) ของภาษาจีนกลาง เครื่องหมายแทนเสียงวรรณยุกต์ การผสมเสียงพยัญชนะ เสียงสระและเสียงวรรณยุกต์ และกฎการออกเสียงพินอินต่างๆ เช่น เสียงเบา (轻声) ;การเปลี่ยนเสียงของเสียง 3 ;การเปลี่ยนเสียงของ “不”; การเปลี่ยนเสียงของ “一” เป็นต้น Tip : ความรู้เกี่ยวกับการพิมพ์ตัวอักษรจีนบนคอมพิวเตอร์หรือบนโทรศัพท์มือถือ

ผศ.ดร.อารีย์ รุ่นพระแสง

อาจารย์เหลิ่ง ถิง

2 ตอนที่ 2 การทักทาย   

  

เรียนรู้คำศัพท์และรูปประโยคที่ใช้บ่อยเกี่ยวกับการกล่าวทักทาย การพูดแนะนำตัวเอง การถาม-ตอบชื่อ แซ่ (นามสกุล) วิธีการถามชื่อ แซ่ของบุคคลอื่น ลักษณะชื่อและแซ่ (นามสกุล) ของคนจีนเหมือนหรือต่างกับคนไทยอย่างไร Tip : แนะนำการใช้โปรแกรมพูดคุยออนไลน์ของจีน : Wechat

ผศ.ดร.อารีย์ รุ่นพระแสง

3 ตอนที่ 3 การแนะนำตัว   

  

เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสัญชาติ และอาชีพต่าง ๆ รูปประโยคที่เกี่ยวกับการแนะนำตนเอง การถามสัญชาติ บทสนทนาถาม-ตอบเกี่ยวกับอาชีพ เรียนรู้โครงสร้างและรูปประโยคไวยากรณ์ต่าง ๆ ที่ปรากฏในบทเรียน : ประโยค “是” ;ประโยคละความ “…呢” ;โครงสร้าง “在 (ที่)+คำบอกสถานที่” ทำหน้าที่เป็นบทขยายบทกริยา (地点状语) Tip : การเรียกชื่อคนจีน : การเรียกขานบุคคลที่เรารู้จักแซ่ ;การเรียกขานอาชีพ ;การเรียกขานบุคคลที่เราสนิท ;การเรียกขานบุคคลที่เราไม่รู้จักชื่อ-แซ่ เป็นต้น

ผศ.ดร.อารีย์ รุ่นพระแสง

4 ตอนที่ 4 ครอบครัว   

  

Tip : ที่พักอาศัยของคนจีน

ผศ.ดร.อารีย์ รุ่นพระแสง

5 ตอนที่ 5 เวลา   

  

เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับการบอกช่วงเวลา การบอกวัน วันที่ เดือน ปี บทสนทนาถาม-ตอบเกี่ยวกับวัน วันที่ เดือน ปี เรียนรู้โครงสร้างและรูปประโยคไวยากรณ์ต่าง ๆ ที่ปรากฏในบทเรียน : โครงสร้าง “太……了” ; คำกริยานุเคราะห์ “想”; “可以”; คำเสริมโครงสร้าง “的” Tip : การบอกและการถามวัน เดือน ปี

ผศ.ดร.อารีย์ รุ่นพระแสง

6 ตอนที่ 6 กิจกรรมในชีวิตประจำวัน   

  

เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับคำบอกเวลานาฬิกา วิธีพูดบอกเวลานาฬิกาในภาษาจีน บทสนทนาถาม-ตอบเกี่ยวกับเรื่องเวลานาฬิกา เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เรียนรู้โครงสร้างและรูปประโยคไวยากรณ์ต่าง ๆ ที่ปรากฏในบทเรียน : คำบุพบท “给” (ให้) ; คำเสริมน้ำเสียง “吧” ; คำเสริมน้ำเสียง “啊” ; การถามเวลา (询问时间) ; คำบอกเวลาทำหน้าที่เป็นบทขยายบทกริยา (时间状语) Tip : Weibo

ผศ.ดร.อารีย์ รุ่นพระแสง

7 ตอนที่ 7 การซื้อของ   

  

Tip : Taobao

ผศ.ดร.อารีย์ รุ่นพระแสง

8 ตอนที่ 8 อาหารการกิน   

  

Tip : อาหารกับเทศกาล

ผศ.ดร.อารีย์ รุ่นพระแสง

9 ตอนที่ 9 การเดินทาง   

  

Tip : App ที่ขาดไม่ได้เมื่อไปจีน Metro Man

ผศ.ดร.อารีย์ รุ่นพระแสง

10 ตอนที่ 10 หาหมอ   

  

Tip : แพทย์แผนจีน

ผศ.ดร.อารีย์ รุ่นพระแสง

ผู้สอน

ผศ.ดร.อารีย์ รุ่นพระแสง

อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผู้เชี่ยวชาญ ภาษาจีน ภาษาศาสตร์จีน การแปลภาษาจีน

อาจารย์เหลิ่ง ถิง

อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติ

คอร์สหมวด Full Course

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save