Modern Entrepreneur (Full Course) : ผู้ประกอบการสมัยใหม่

KMITL MASTERCLASS
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิชานี้มี Certificate

ราคา

1,000 บาท

เกี่ยวกับคอร์ส

*** ราคาข้างต้น ไม่เข้าร่วมโครงการสะสมหน่วยกิต 

วิชานี้ใช้เวลาศึกษาทั้งหมด  16  ตอน  ทั้งหมด  13 ชั่วโมง
ศึกษาบทบาท ประเภทและคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่มีความรู้รอบด้าน เกี่ยวกับธุรกิจ การจัดตั้งธุรกิจ องค์ประกอบของการแผนธุรกิจ กลยุทธ์ในการดำเนินการธุรกิจเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน การสร้างความแตกต่าง การสร้างเอกลักษณ์ให้องค์กร การมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า

บทเรียนทั้งหมด (16 บท)

1 กฎหมายต้องรู้เมื่อทำธุรกิจ Step 1 เริ่มต้นธุรกิจ (ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัส…   

  

แนะนำอาจารย์ผู้สอน เรียนรู้เกี่ยวกับทำไมต้องรู้กฎหมายเมื่อทำธุรกิจ ความหมายของคำว่า "ธุรกิจ" และ "กฎหมาย" และวงจรของธุรกิจ

ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์

2 กฎหมายต้องรู้เมื่อทำธุรกิจ Step 2 ทำธุรกิจ (ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์)   

  

เตรียมรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มทำธุรกิจ ความหมายของคำว่า "การทำธุรกิจ" สิ่งที่มีค่าที่สุดของธุรกิจคือใคร สัญญาซื้อขาย สัญญาบริการ

ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์

3 กฎหมายต้องรู้เมื่อทำธุรกิจ Step 3 ปัญหาธุรกิจ (ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์…   

  

การจัดการและการรับมือเกี่ยวกับปัญหาธุรกิจ ภาษีเกี่ยวกับการทำธุรกิจ การจัดทำคู่สัญญา

ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์

4 การจัดตั้งธุรกิจและองค์ประกอบของการวางแผนธุรกิจสู่ IPO ตอนที่ 1 (คุณสุ…   

  

เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งธุรกิจและองค์ประกอบของการวางแผนธุรกิจสู่ IPO รูปแบบองค์กรธุรกิจ และองค์ประกอบของการวางแผนไปสู่จุดมุ่งหมาย

คุณสุพล ค้าพลอยดี

5 การจัดตั้งธุรกิจและองค์ประกอบของการวางแผนธุรกิจสู่ IPO ตอนที่ 2 (คุณสุ…   

  

มุมมองของผู้ประกอบการเอกชนต่อรูปแบบองค์กรธุรกิจ การเปรียบเทียบระหว่างธุรกิจบุคคลธรรมดา กับ ธุรกิจนิติบุคคล ทำความเข้าใจกับ พรบ.การจัดตั้งบริษัท และหลักเกณฑ์รองรับการระดมทุนของ SMEs และ Startup

คุณสุพล ค้าพลอยดี

6 กลยุทธ์การวางแผนทางการเงิน เพื่อก้าวไปสู่ธุรกิจที่ยั่งยืน (คุณสุพล ค้า…   

  

ปูพื้นผู้ประกอบการเพื่อก้าวไปสู่ธุรกิจที่ยั่งยืน การเข้าใจเบื้องต้นสู่การวางแผนทางการเงิน และการเลือกใช้ product ทางการเงิน

คุณสุพล ค้าพลอยดี

7 ตลาดทุน แหล่งระดมทุนระยะยาวสำหรับธุรกิจ (คุณสุพล ค้าพลอยดี)   

  

ตลาดทุน แหล่งระดมทุนระยะยาวสำหรับธุรกิจ มุมมองข้อดี-ข้อเสีย ต่อตลาดทุน การเตรียมความพร้อมเข้าตลาดหลักทรัพย์ ผู้มีบทบาทสำคัญในการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ คุณสมบัติตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. กฎเกณฑ์การรับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

คุณสุพล ค้าพลอยดี

8 ผู้ประกอบหมายถึง (คุณไผท ผดุงถิ่น)   

  

เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดผู้ประกอบการยุคใหม่ คำนิยามต่างๆ เกี่ยวกับผู้ประกอบการ ความคิดสร้างสรรค์ และการแก้ปัญหาให้กับลูกค้า

คุณไผท ผดุงถิ่น

9 ผู้ประกอบการรุ่นใหม่มีนวัตกรรมอย่างไร (คุณไผท ผดุงถิ่น)   

  

ความหมายของผู้ประกอบการ นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ควรมีนวัตกรรมอย่างไร มุมมองของปัญหากับมองโอกาส และประเภทธุรกิจในปัจจุบัน

คุณไผท ผดุงถิ่น

10 เครื่องมือที่ผู้ประกอบการต้องใช้ (คุณไผท ผดุงถิ่น)   

  

เครื่องมือที่ผู้ประกอบการต้องใช้ในการออกแบบรูปแบบธุรกิจที่เหมาะสม กลยุทธ์การขยายธุรกิจ และความสำคัญของ Business Model Innovation

คุณไผท ผดุงถิ่น

11 การแก้ปัญหาให้กับลูกค้า (คุณไผท ผดุงถิ่น)   

  

หัวใจการแก้ปัญหา ทักษะการปรับตัวและการเรียนรู้ปัญหาต่างๆ สู่การเปลี่ยนแปลง รู้จักกับ Design thinking และการนำเทคโนโลยี Big data มาใช้ประกอบแนวความคิด

คุณไผท ผดุงถิ่น

12 ระบบงานกับการขับเคลื่อนธุรกิจ SME และ ระบบการเงินและบัญชี (คุณสุธี ตาณ…   

  

เรียนรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการและการควบคุมที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ - ระบบปฏิบัติการที่สำคัญคือ ? - ระบบการควบคุมภายในคือ ? - ความเสี่ยงและจริยธรรมทางธุรกิจคือ ?

คุณสุธี ตาณวาณิชกุล

13 ระบบสารสนเทศ IT และ ระบบการควบคุมคืออะไร (คุณสุธี ตาณวาณิชกุล)   

  

การนำระบบสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงการนำระบบสนับสนุนเกี่ยวกับ การเงินและบัญชี ข้อมูลสารสนเทศ ระบบบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน

คุณสุธี ตาณวาณิชกุล

14 ตัวอย่างกระบวนการจัดซื้อ - จ่ายชำระ และตัวอย่างกระบวนการคลังสินค้า (คุ…   

  

ตัวอย่างของกระบวนการทางธุรกิจ กระบวนการจัดซื้อในรูปแบบต่างๆ

คุณสุธี ตาณวาณิชกุล

15 ตัวอย่างกระบวนการรายได้ รับชำระ การบริหารเงินสด และสิ่งบ่งชี้ถึงการมีร…   

  

ตัวอย่างของกระบวนการการเกิดรายได้ การรับชำระ การบริหารเงินสด และสิ่งบ่งชี้ถึงการมีระบบงานที่มีปัญหา

คุณสุธี ตาณวาณิชกุล

16 การบริหารความเสี่ยงเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการ และจริยธรรมทางธุรกิจสำห…   

  

เรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง Risk Management

คุณสุธี ตาณวาณิชกุล

ผู้สอน

คุณสุธี ตาณวาณิชกุล

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอเอ ซิกเนเจอร์ จำกัด

ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบงานภายในบริษัท การบริหารความเสี่ยงอย่างง่าย พร้อมด้วยจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้ท่านก้าวสู่ความสำเร็จตั้งแต่เริ่มต้น

คุณไผท ผดุงถิ่น

ผู้ก่อตั้ง BUILK ONE GROUP

เป็นผู้ก่อตั้ง BUILK ONE GROUP เป็นบริษัท Tech Startup สายก่อสร้าง และผู้สนใจการพัฒนาตัวเองเสมอผ่านการอ่านหนังสือ และการฟัง Podcast

คุณสุพล ค้าพลอยดี

กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเมนท์ จำกัด (APM)

ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษา และการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ

ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์

CEO, iTAX , อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

แนะนำความรู้กฎหมายธุรกิจเบื้องต้น ตั้งแต่เริ่มธุรกิจจนถึงปัญหาธุรกิจที่พบบ่อย เพื่อให้ผู้ประกอบการเริ่มต้นทำธุรกิจได้ด้วยความมั่นใจ

คอร์สหมวด Legend

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save