Skip to main content
Help
ข้อแนะนำในการเข้าใช้ระบบ KLIX

1. การลงทะเบียน Sign up ด้วยการกรอกข้อมูล ได้แก่

 • Full name ชื่อ นามสกุล
 • e-mail ระบุอีเมลล์ที่ใช้ปัจจุบัน เพื่อเข้าใช้ระบบ
 • User Name ชื่อที่ใช้ในระบบ KLIX
 • Password สร้างพาสเวิร์ด สำหรับการเข้าใช้ในระบบ KLIX
 • Year of Birth ระบุปีเกิด เพื่อทราบอายุ
 • Education level ระดับการศึกษา
 • สถาบันที่สังกัด (สถานที่ทำงาน หรือ สถาบันการศึกษา)
 • อาชีพ

2. การสมัครเรียนรายวิชาต่างๆ

 • เลือกวิชาที่สนใจ โดยเข้าไปในเมนู Explore course
 • เข้าดูรายละเอียดวิชา และผู้สอน โดยกดปุ่ม Learn more
 • สมัครเรียนในวิชา กดปุ่ม Enroll in...

3. การเรียน และการรับ Certificate

 • กดเลือกวิชาที่สมัครเรียน
 • กดเข้าไปที่เมนูหัวข้อการเรียน และเข้าชมหรือฟังวิดีโอการสอน (สามารถดูซ้ำได้หากไม่เข้าใจ)
 • เมื่อจบการเรียนแต่ละครั้ง ให้ทำแบบฝึกหัดให้ครบทุกครั้ง
 • ผู้เรียนจะได้รับ Certificate เมื่อชมวิดีโอการเรียน และทำแบบฝึกหัดครบ และตอบถูกทุกข้อ
หมายเหตุ : เมื่อผู้เรียนทำคะแนนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ระบบจะแสดงใบประกาศนียบัตร (Certificate)ให้อัตโนมัติ
ในแถบเมนู Progress ซึ่งผู้เรียนสามารถ Save หรือสั่งพิมพ์ได้ด้วยตนเอง