Skip to main content
About
“6 Masterclass Online Courses:
600,000 Online Students
Within 6 Months!!”

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดตัว KLIX แพลทฟอร์มการเรียนรู้ในระบบ EdX เพื่อนำเสนอการศึกษาในรูปแบบการเรียนออนไลน์ ในโครงการผลิตวิชาออนไลน์ 6 Masterclass เป็นหนึ่งในโครงการที่เกิดขึ้นในโอกาสครบรอบ 60 ปี พระจอมเกล้าลาดกระบัง ไร้ขีดจำกัด สำหรับทุกคน ทำลายทุกขีดจำกัดของการศึกษา โดยดึงศักยภาพสถาบันการศึกษาสำหรับโลกแห่งอนาคต สร้าง 6 วิชานำร่อง สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยมีเป้าหมาย คือ นำทักษะ ศักยภาพ ของ KMITL มาออกแบบวิชาสำหรับคนทุกช่วงวัย เปิดรับผู้เรียนจำนวน 600,000 คน ภายในเวลา 6 เดือน