Skip to main content

Modern Entrepreneur : ผู้ประกอบการสมัยใหม่ (Introduction)


KMITL
เกี่ยวกับรายวิชา

ศึกษาบทบาท ประเภทและคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่มีความรู้รอบด้านเกี่ยวกับธุรกิจ การจัดตั้งธุรกิจ
องค์ประกอบของการแผนวางธุรกิจ กุลยุทธ์ในการดำเนินการธุรกิจเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน การสร้างความแตกต่าง
การสร้างเอกลักษณ์ให้องค์กร การมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้ารูปแบบการศึกษาในรายวิชา

ศึกษาผ่านสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ VDO จัดแบ่งตามหัวข้อ ๆ ละประมาณ 10-30 นาที โดยเมื่อศึกษาจบในแต่ละบท ในท้ายบทเรียนมีแบบทดสอบวัดความเข้าใจหัวข้อรายวิชา
 • EP.1 : แนวคิดผู้ประกอบการยุคใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ และการแก้ปัญหาให้กับลูกค้า (คุณไผท ผดุงถิ่น)
  Startup คือธุรกิจที่เกิดใหม่ มีโอกาสมากกว่า เข้าถึงเทคโนโลยีได้มากกว่า ซึ่งทำให้มีโอกาสเติบโตได้อย่างรวดเร็ว และทำได้เร็ว ถ้าผู้ประกอบการมีความคิดที่ถูกต้องตั้งแต่แรก โดยการเติบโตเกิดจากการใช้เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้องค์กรสามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ มีการพัฒนากลยุทธ์ใหม่ ๆ และผลักดันการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร เพื่อรับมือกับความท้าทายการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันได้

 • EP.2 : การประกอบธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ (คุณสุธี ตาณวาณิชกุล)
  ผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการยุคใหม่ ต้องคิดสร้างสรรค์ และมีหน้าที่ควบคุม สั่งการ ตัดสินใจ สรรหาผู้ที่มีความชำนาญเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน คำนึงถึงการวางระบบปฏิบัติการงานต่างๆ อย่างมืออาชีพ และใช้หลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

 • EP.3 : ระบบการปฏิบัติงาน และการควบคุมที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (คุณสุธี ตาณวาณิชกุล)
  หลักการกระบวนการทางธุรกิจ กระบวนการพื้นฐานและทุกองค์กรต้องมี คือ การจัดซื้อ การเงิน การบัญชี ระบบสารสนเทศ ข้อมูลของบริษัท ด้วยหลัก 3 ประการ คือ Confidentiality (ความลับ) Integrity (ความถูกต้อง สมบูรณ์) Availability (ความพร้อมใช้)

 • EP.4 : บริหารความเสี่ยง และจริยธรรมในการทำธุรกิจ (คุณสุธี ตาณวาณิชกุล)
  การดำเนินธุรกิจย่อมมีความเสี่ยง มีการวางแผนการบริหารความเสี่ยงไว้เบื้องต้นที่เตรียมรับมือกับ Emerging Risk (ความเสี่ยงที่เกิดใหม่) รวมถึงการมีจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อทำให้องค์กรเติบโต และสร้างบรรทัดฐานที่ดีของการทำธุรกิจในสังคม

 • EP.5 : กฎหมายต้องรู้เมื่อทำธุรกิจ (ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์)
  ภาษี และกฎหมายธุรกิจ ธุรกิจที่ทำอยู่นั้นจัดอยู่ในหมวดหมู่ประเภทไหน? ทำการจดทะเบียนไว้อย่างไร? ต้องมีการชำระภาษีกี่ประเภท? ปัญหาใหญ่สำหรับผู้ประกอบการนี้ จะไม่เกิดขึ้น หากเรามีความรู้ และเข้าใจหลักการที่ถูกต้อง

 • EP.6 : การวางแผนทางการเงินเพื่อไปสู่ธุรกิจที่ยั่งยืน (คุณสุพล ค้าพลอยดี)
  การวางแผนการเงินธุรกิจจะมีบทบาทและมีความสำคัญในธุรกิจทุกประเภท เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น และมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ลักษณะการดำเนินธุรกิจที่ขยายกว้างขึ้นทั้งภายในประเทศ และ การค้าขายกับต่างประเทศ การสร้างความได้เปรียบในด้านต่าง ๆ ย่อมมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจและการตัดสินใจทางธุรกิจ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการวางแผนการเงินธุรกิจให้ได้เป็นอย่างดี


อาจารย์ผู้สอน

Course Staff Image #1

คุณสุธี ตาณวาณิชกุล

กรรมการผู้จัดการ IA-signature
ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบงานภายในบริษัท การบริหารความเสี่ยงอย่างง่าย
พร้อมด้วยจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้ท่านก้าวสู่ความสำเร็จตั้งแต่เริ่มต้น

Course Staff Image #2

คุณไผท ผดุงถิ่น

ผู้ก่อตั้ง BUILK ONE GROUP เป็นบริษัท Tech Startup สายก่อสร้าง
และผู้สนใจการพัฒนาตัวเองเสมอผ่านการอ่านหนังสือ และการฟัง Podcast
และคุณพ่อสุดน่ารักที่มีเป้าหมายที่อยากให้ลูกสาวสนุกในโลกที่ตัวเองได้เลือกเอง

Course Staff Image #2

ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์

CEO, iTAX
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
แนะนำความรู้กฎหมายธุรกิจเบื้องต้น ตั้งแต่เริ่มธุรกิจจนถึงปัญหาธุรกิจที่พบบ่อย
เพื่อให้ผู้ประกอบการเริ่มต้นทำธุรกิจได้ด้วยความมั่นใจ

Course Staff Image #2

คุณสุพล ค้าพลอยดี

กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเมนท์ จำกัด (APM)
ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษา และการนำบริษัทเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ

 1. Course Number

  KLIX
 2. Classes Start

Enroll