Skip to main content

Tree Doctor (Full Course) : หมอต้นไม้


KMITL
    Length : 8 weeks
    Effort : 1 hour per week
    Price :
        Measurement criteria :
Free [Sat 15 May – Tue 10 Aug 2021]
Total score of not less than 95% is considered eligible to receive a certificate in the system.
    Institution : KMITL KLIX
    Subject : General Education
    Level : Introductory
    Language : Thai
    Video Transcripts : Thaiคำอธิบายรายวิชา

ศึกษาประเภทของต้นไม้ คุณค่าของต้นไม้กับการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับต้นไม้ วิธีการดูแล รู้จัก อนุรักษ์ต้นไม้ การลงพื้นที่สำรวจต้นไม้ที่อยู่ในความสนใจ การใช้สื่อเพื่อการรณรงค์รักษา และรู้คุณค่าของต้นไม้

หัวข้อรายวิชา

 • ตอนที่ 1 : ทำความรู้จักกับต้นไม้ (อ.วันอาสาฬห์ พิทักษ์)
  ทำความรู้จักกับต้นไม้ รู้จักว่าต้นไม้คืออะไร เข้าใจความต้องการพื้นฐานของต้นไม้ เรียนรู้กลไกการทำงานของต้นไม้เพื่อดำรงชีวิตทำให้เราสามารถเข้าใจสิ่งมีชีวิตชนิดนี้และเลี้ยงดูต้นไม้ได้อย่างเข้าใจธรรมชาติของต้นไม้

 • ตอนที่ 2 : คุณค่าของต้นไม้ (อ.วันอาสาฬห์ พิทักษ์)
  คุณค่าของต้นไม้ เป็นการเล่าเรื่องถึงคุณค่าของต้นไม้ในมิติทางเศรษฐกิจ, การใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ และความงามจากต้นไม้ เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจและเห็นถึงประโยชน์ของต้นไม้ในแง่มุมต่าง ๆ

 • ตอนที่ 3 : ประเภทของต้นไม้ตามหลักพืชศาสตร์ (ดร.พิษณุ แก้วตะพาน)
  การแบ่งประเภทต้นไม้ตามหลักการทางพืชศาสตร์ เป็นการแบ่งประเภทที่อาศัยหลักการทางทางวิทยาศาสตร์ของพืช อาทิด้านพฤกษศาสตร์ ด้านสรีรวิทยา ด้านนิเวศวิทยาและการแพร่พันธุ์ของพืช ให้ผู้เรียนเข้าใจประเภทของพืชได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น

 • ตอนที่ 4 : ประเภทของต้นไม้ตามหลักการทางภูมิทัศน์ (อ.วันอาสาฬห์ พิทักษ์)
  ประเภทของต้นไม้ตามหลักการทางภูมิทัศน์ เป็นการแยกประเภทของต้นไม้ในมุมมองการใช้งานต้นไม้เป็นหลัก เพื่อที่ทาให้เราเข้าใจวิธีการใช้ต้นไม้ในมุมมองทางภูมิทัศน์ได้อย่างถูกต้อง

 • ตอนที่ 5 : คุณค่าการอยู่ร่วมกันของมนุษย์กับต้นไม้ (อ.วันอาสาฬห์ พิทักษ์)
  คุณค่าการอยู่ร่วมกันของมนุษย์กับต้นไม้ เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ เข้าใจธรรมชาติของต้นไม้ เรียนรู้นำต้นไม้มาใช้ในสังคมมนุษย์ให้เกิดประโยชน์กับมนุษย์ในแง่มุมต่าง ๆ เช่น ประโยชน์ทางด้านสภาพแวดล้อม ประโยชน์ด้านด้านจิตใจ เป็นต้น

 • ตอนที่ 6 : การดูแลต้นไม้ (คุณศิวพร แก้วชุ่มชื่น)
  เรียนรู้วิธีการ การดูแลต้นไม้ ให้ต้นไม้มีสุขภาพดี เรียนรู้เกี่ยวกับดิน น้ำ ปุ๋ย แสงแดด โรคแมลง อาการของต้นมีเมื่อมีการขาดธาตุอาหารต่าง ๆ

 • ตอนที่ 7 : หลักรุกขกรรมในการดูแลต้นไม้ใหญ่ในเมือง (อ.วันอาสาฬห์ พิทักษ์ )
  เข้าใจพื้นฐานของหลักรุกขกรรมในการดูแลต้นไม้ใหญ่ในเมือง เห็นถึงความสำคัญของต้นไม้ใหญ่ในเขตเมือง และเข้าใจปัจจัยการมีชีวิตและวิธีการรักษาต้นไม้ใหญ่ในเมือง เรียนรู้วิธีการตัดแต่งต้นไม้ตามหลักการทางรุกขกรรม

 • ตอนที่ 8 : ต้นไม้ในเมือง (อ.วันอาสาฬห์ พิทักษ์ / คุณวีรวัฒน์ ศรีสุข / คุณอัศนัย แก่นจันทร์ )
  ต้นไม้ในเมือง มุมมองของการนำต้นไม้มาไว้ในเมืองในรูปแบบต่าง ๆ เรียนรู้วิธีการทำสวนแนวตั้งในเมืองที่มีพื้นที่จำกัด เข้าใจมุมมองของสวนผักคนเมืองที่มีต่อการบริโภคผักสดปลอดสารในเมือง เข้าใจถึงการใช้งานต้นไม้ฟอกอากาศที่สามารถปลูกในอาคารและในพื้นที่จำกัดในเขตเมืองได้อาจารย์ผู้สอน

Course Staff Image #1

อ.วันอาสาฬห์ พิทักษ์

อาจารย์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Course Staff Image #1

ดร.พิษณุ แก้วตะพาน

อาจารย์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Course Staff Image #1

คุณอัศนัย แก่นจันทร์

เจ้าของธุรกิจเกี่ยวข้องกับการออกแบบจัดสวน
บริษัท ร่มรื่นแลนด์สเคป

Course Staff Image #1

คุณลินนา กนกนิตย์อนันต์

นักรุกขกร(ใบรับรองISA Certifed Arborist No.ML-0428A)
บริษัท ยู-ทรี เอเชีย จำกัด

Course Staff Image #1

คุณวีรวัฒน์ ศรีสุข

เจ้าของธุรกิจเกี่ยวข้องกับการออกแบบจัดสวน
บริษัท แพลนท์วอลล์ โปรดักส์แอนด์คอนซัลติ้งจำกัด

Course Staff Image #1

คุณศิวพร แก้วชุ่มชื่น

ฝ่ายบริหารโปรแกรมวิจัยและพัฒนากำลังคน
เทคโนโลยีชีวภาพ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

 1. Course Number

  KLIX-GenEd
 2. Classes Start

Enroll