Skip to main content

Bio Circular Green Economy (Full Course) : ปักหมุดเศรษฐกิจ


KMITL
    Length :8 weeks
    Effort :1 hour per week
    Price :- Free
- Add a Verified Certificate for 1,000 Baht
  รายละเอียดการชำระเงิน
    Institution :KMITL KLIX
    Subject :General Education
    Level :Introductory
    Language :Thai
    Video Transcripts :Thaiคำอธิบายรายวิชา

การฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและนำไปสู่การคิดเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะวิกฤติของ ทรัพยากรชีวภาพ พร้อมทั้งฝึกทักษะการคิดเชิงออกแบบและลงมือปฏิบัติในการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว โดยด้านเศรษฐกิจชีวภาพเน้นการนำความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาพัฒนาต่อยอดจากฐานความเข้มแข็งเดิม เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนเน้นการนำทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าที่สุด ที่สำคัญคือการมุ่งไปที่การลดปริมาณของเสียให้น้อยลงหรือเท่ากับศูนย์ ด้วยการปรับกระบวนการผลิต และด้านเศรษฐกิจสีเขียวเน้นการลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

หัวข้อรายวิชา

 • ตอนที่ 1 : Why Bio Circular Green Economy : BCG? (รศ.ดร.สุรินทร์ คำฝอย)
  โมเดลเศรษฐกิจ BCG สู่การขับเคลื่อนประเทศในยุค Thailand 4.0 และตัวอย่างทำงานของโมเดลเศรษฐกิจ BCG

 • ตอนที่ 2 : Green Economy เศรษฐกิจสีเขียว เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจของแผ่นดินไทย (ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว / ผศ.ดร.จรสวรรณ โกยวานิช)
  เรียนรู้แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว ความหมาย และแนวทางการนำแนวคิดไปใช้ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 • ตอนที่ 3 : BCG economy Model การขับเคลื่อนชุมชนด้วยแนวคิด BCG (ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว / ผศ.ดร.พีรพงษ์ พรวงศ์ทอง)
  เรียนรู้ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ และกิจกรรมที่ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ได้แก่ การทำแป้งข้าวไร่ การแปรรูปสมุนไพรเสม็ดขาว และทำโครงการธนาคารปู ซึ่งดำเนินการโดยความร่วมมือของการวิจัยจากทีมอาจารย์จาก สจล.ชุมพร และชุมชนโดยรอบ โดยใช้แนวคิดของ BCG โมเดล

 • ตอนที่ 4 : Circular Economy ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรแบบหมุนเวียน(1) (ดร.ไตรรัตน์ เมืองทองอ่อน)
  Zero-waste ทำได้จริงหรือไม่ การแยกขยะที่ถูกต้องควรแยกอย่างไร ตัวอย่างการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนบางปลาม้า ศูนย์ปฏิวัติขยะสุพรรณบุรี สวนพุทธชาติ

 • ตอนที่ 5 : Circular Economy ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรแบบหมุนเวียน(2) (ดร.ไตรรัตน์ เมืองทองอ่อน)
  วิถีการเปลี่ยนขยะเป็นทอง ตัวอย่างการนำโมเดล BCG ไปสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะ ตัวอย่างการดำเนินโครงการของวัดจากแดง และชุมชนบางปลาม้า

 • ตอนที่ 6 : Innovation for BCG ความสำคัญของนวัตกรรมในการขับเคลื่อนประเทศไทย (คุณสมบูรณ์ มาตรคำจันทร์)
  แนวทางการสร้างนวัตกรรมขององค์กรโดยใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG เป็นรากฐาน

 • ตอนที่ 7 : BCG in Tourism Economy การนำ BCG มาพัฒนาการท่องเที่ยว
  (ผศ.ดร.พิชชา ประสิทธิ์มีบุญ / รศ.ดร.จตุรงค์ เลาหะเพ็ญแสง)
  การพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองรองโดยการชูอัตลักษณ์ของชุมชน การสร้างมูลค่าเพิ่มและการกระจายรายได้สู่ชุมชนที่จะนำไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

 • ตอนที่ 8 : Revising BCG : Sustainable Community and Beyond
  ทบทวนแนวคิด BCG และการนำไปใช้ต่อยอดเศรษฐกิจชุมชนและประเทศ (รศ.ดร.สุรินทร์ คำฝอย)
  ทบทวนแนวคิด BCG และเทคนิคการนำไปใช้ต่อยอดการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและประเทศให้สำเร็จ

อาจารย์ผู้สอน

Course Staff Image #1

รศ.ดร.สุรินทร์ คำฝอย

รองอธิการฝ่ายแผนงาน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Course Staff Image #1

ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว

นักบริหาร นักการศึกษา นักสื่อสารการตลาดดิจิทัล อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อดิจิทัล และการเป็นพิธีกร ผู้ประกาศ ด้วยประสบการณ์มานานกว่า 17 ปี

Course Staff Image #1

ผศ.ดร.พิชชา ประสิทธิ์มีบุญ

อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Course Staff Image #1

ผศ.ดร.จรสวรรณ โกยวานิช

อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Course Staff Image #1

รศ.ดร.จตุรงค์ เลาหะเพ็ญแสง

อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Course Staff Image #1

ดร.ไตรรัตน์ เมืองทองอ่อน

อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Course Staff Image #1

ผศ.ดร.พีรพงษ์ พรวงศ์ทอง

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Course Staff Image #1

คุณสมบูรณ์ มาตรคำจันทร์

หัวหน้าฝ่ายงานพัฒนานวัตกรรม บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด

 1. Course Number

  KLIX-GenEd
 2. Classes Start

Enroll