Skip to main content

Robotics and AI (Full Course) : หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์


KMITL
    Length :10 weeks
    Effort :1 hour per week
    Price : - Free
- Add a Verified Certificate for 1,000 Baht
- Add a Verified Certificate and Credit Bank for 5,000 Baht (Training 3 day 28-29 NOV 2020 and 6 DEC 2020)   กำหนดการอบรม
    Institution :KMITL KLIX
    Subject :General Education
    Level :Introductory
    Language :Thai
    Video Transcripts :Thaiคำอธิบายรายวิชา

เรียนรู้ความหมาย และความแตกต่างของหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ การใช้หุ่นยนต์ในสายงานเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันและการทำงาน เช่น การใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม การใช้งานทางด้านสาธารณสุข การใช้งานด้านการเกษตร การใช้งานในบ้าน การใช้เพื่อการบันเทิง การใช้งานในยานพาหนะ การใช้งานด้านการศึกษา แนวทางการใช้หุ่นยนต์ในอนาคต และผลกระทบของการใช้หุ่นยนต์ต่อการใช้ชีวิตประจำวันและระบบเศรษฐกิจ

หัวข้อรายวิชา

 • ตอนที่ 1 : Introduction to Robotics (รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล)
  หุ่นยนต์คืออะไร สำคัญอย่างไร แทนมนุษย์ได้มั้ย หุ่นยนต์มีกี่ชนิด แตกต่างกันอย่างไรและ พัฒนามาได้อย่างไรและอยากจะออกแบบเรียนรู้เรื่องหุ่นยนต์จะต้องเรียนรู้อะไรบ้าง

 • ตอนที่ 2 : Introduction to Industrial Robot (รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล)
  หุ่นยนต์อุตสาหกรรรมถูกใช้งานในอุตสาหกรรมแทนมนุษย์ โดยมากหุ่นยนต์อุตสาหกรรมจะควบคุมอย่างไร ใข้แทนมนุษย์ในงานอะไร มีกี่ประเภท เลือกใช้อย่างไรและหากจะนำมาใช้ต้องพิจารณาเรื่องอะไรบ้าง

 • ตอนที่ 3 : Future Robotics (รศ.ดร.ปิติเขต สู้รักษา)
  หุ่นยนต์ในอนาคต ซึ่งไม่มีผู้ใดทำนายได้อย่างแม่นยำ แต่สามารถคาดการณ์ได้จากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน จริงหรือไม่กับคำกล่าวที่ว่า “หากต้องการดูอนาคตทางเทคโนโลยีฮอลิวูด เป็นแหล่งไอเดียที่ยอดเยี่ยมแห่งหนึ่ง?” ในตอนเชื่อมโยงถึงคลิปหุ่นยนต์ในโลกอนาคตแบบต่าง ๆ

 • ตอนที่ 4 : Future AI (รศ.ดร.ปิติเขต สู้รักษา)
  ปัญญาประดิษฐ์ในอนาคต ซึ่งไม่มีผู้ใดทำนายได้อย่างแม่นยำ แต่สามารถคาดการณ์ได้จากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน จริงหรือไม่กับคำกล่าวที่ว่า “หากต้องการดูอนาคตทางเทคโนโลยีฮอลิวูด เป็นแหล่งไอเดียที่ยอดเยี่ยมแห่งหนึ่ง?” ในตอนเชื่อมโยงถึงคลิปปัญญาประดิษฐ์แบบต่าง ๆ ในโลกอนาคต

 • ตอนที่ 5 : Robot Sensor (ดร.กนกนุช ทรงสุวรรณกิจ)
  เซนเซอร์เป็นส่วนประกอบที่สำคัญอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงในเทคโนโลยีทางด้านหุ่นยนต์ เพราะเซนเซอร์นั้นเปรียบเสมือนประสาทสัมผัสเช่น หู ตา การสัมผัส ในร่างกายของมนุษย์ เพื่อทำหน้าที่รับข้อมูลต่าง ๆ จากภายนอก เซนเซอร์มีหลากหลายประเภท จึงต้องศึกษาและเรียนรู้คุณสมบัติต่าง ๆ เพื่อให้เลือกใช้งานได้อย่างถูกต้อง

 • ตอนที่ 6 : Robot Actuatoprs (ดร.กนกนุช ทรงสุวรรณกิจ)
  ในกระบวนการสร้างระบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรมหรือเทคโนโลยีหุ่นยนต์ นอกจากจะต้องมีเซนเซอร์เพื่อรับข้อมูลจากภายนอก และโปรแกรมเพื่อประมวลผลข้อมูลนั้นแล้ว สิ่งที่ขาดไม่ได้คือส่วนที่ทำหน้าที่เสมือนอวัยวะที่รับคำสั่งมาจากส่วนประมวลผล และแปลงสัญญาณหรือคำสั่งที่ได้เป็นการกระทำทางกายภาพ ซึ่งก็คือตัวกระตุ้นให้ทำงานหรือแอคชูเอเตอร์นั่นเอง

 • ตอนที่ 7 : Introduction to mobile robot (ดร.ภูมิ คงห้วยรอบ)
  ภาพรวมของหุ่นยนต์เคลื่อนที่ได้ ตั้งแต่การแบ่งประเภทหุ่นยนต์ตามลักษณะการทำงานและชนิดของหุ่นยนต์ในรูปแบบต่างๆ และประวัติของหุ่นยนต์เคลื่อนที่ได้ ตลอดจนเซ็นเซอร์ที่มีความจำเป็นสำหรับการพัฒนาและใช้งานหุ่นยนต์เคลื่อนที่ได้ รวมถึงหลักการทำงานและ Software ที่จำเป็นหากผู้เรียนต้องการพัฒนาและสร้างหุ่นยนต์เคลื่อนที่ได้

 • ตอนที่ 8 : mobile robot applications (ดร.ภูมิ คงห้วยรอบ)
  เน้นการเขียนโปรแกรมเชื่อมต่ออุปกรณ์เซ็นเซอร์อย่างง่าย และการต่ออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าสำหรับหุ่นยนต์เคลื่อนที่ได้ โดยเป็นหุ่นยนต์ชนิดเดิมตามเส้น เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจและสามารถเขียนโปรแกรมอย่างง่ายเพื่อควบคุมหุ่นยนต์ชนิดเคลื่อนที่ได้ และต่อด้วยอุปกรณ์ที่จำเป็นพื้นฐานของทั้งหุ่นยนต์อุตสาหกรรมแบบชนิดใช้เส้น (AGV) และไม่ใช่เส้น (AIV) ในการนำทาง และท้ายสุดเป็นเนื้อหาของการคำนวณแบบ Forward and Inverse Kinematics ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการควบคุมหุ่นยนต์เคลื่อนที่ได้

 • ตอนที่ 9 : Introduction to AI AR VR (ผศ.ดร.รัชนี กุลยานนท์)
  เมื่อพูดถึงคำว่าปัญญาประดิษฐ์หรือ AI หลายคนคิดว่าเป็นศาสตร์ที่ยาก ต้องมีคนเชี่ยวชาญพิเศษถึงจะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ Chatbot เป็นหนึ่งในตัวอย่างของ AI ปัจจุบันนิยมนำมาใช้อย่างมากในการลดภาระของกาดต้องกรอกข้อความต่าง ๆ ในบทเรียนนี้เราจะเรียนรู้วิธีการสร้าง Chatbot แบบง่ายง่ายโดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เลย

 • ตอนที่ 10 : Introduction to Chat bot (ผศ.ดร.รัชนี กุลยานนท์)
  เมื่อเราพูดถึง การประยุกต์ใช้ AI ในด้านต่าง ๆ สิ่งหนึ่งที่ยากคือการที่มนุษย์จะเข้าใจได้ว่า ณ ตอนนี้ AI กำลังคิดอะไรอยู่ หรือกำลังจะทำอะไร เทคโนโลยี AR VR จึงเป็นเครื่องมือที่นำมาช่วยทำให้มนุษย์เข้าใจว่า ณ เวลานี้ ระบบ AI กำลังจะทำอะไร หรือคิดอะไรอยู่

อาจารย์ผู้สอน

รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล

อาจารย์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รศ.ดร.ปิติเขต สู้รักษา

อาจารย์ประจำหลักสูตร IT Automation,Industrial Informatics
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผศ.ดร.รัชนี กุลยานนท์

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดร.กนกนุช ทรงสุวรรณกิจ

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดร.ภูมิ คงห้วยรอบ

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 1. Course Number

  KLIX-GenEd
 2. Classes Start

Enroll