Skip to main content

Charm School (Full Course) : โรงเรียนสร้างเสน่ห์


KMITL
    Length :11 weeks
    Effort :1 hour per week
    Price :- Free
- Add a Verified Certificate for 1,000 Baht
  รายละเอียดการชำระเงิน
    Institution :KMITL KLIX
    Subject :General Education
    Level :Introductory
    Language :Thai
    Video Transcripts :Thaiคำอธิบายรายวิชา

เรียนรู้วิธีการสร้างเสน่ห์ให้ตนเองเพื่อการใช้ชีวิตและการทำงานในอนาคตอย่างมีความสุข ฝึกวิธีการ วางตัว การสื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ การปรับบุคลิกภาพ และการมีจิตอาสา เพื่อสะท้อนคุณลักษณะความเป็นลูกพระจอมเกล้าลาดกระบัง

หัวข้อรายวิชา

 • ตอนที่ 1 : Introduction (ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว)
  แนะนำหัวข้อการเรียน แผนการเรียนในแต่ละครั้ง นิยามความหมาย เนื้อหาสำคัญ และเป้าหมายการเรียนในแต่ละครั้ง เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นภาพรวมของการเรียนวิชานี้

 • ตอนที่ 2 : Harmony of love (ผศ.ดร.จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์ / อ.รัตนสุดา กิตติก้องนภางค์)
  ความรัก...ทำให้มนุษย์มีวันนี้ ความรักเป็นสิ่งที่หลายคนโหยหา และต้องการ ความรักเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องการมากที่สุด และไม่อยากเสียความรักไป ความรักเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีความสดใส สดชื่น มีความสุขและพร้อมที่จะเจออะไรทุกๆ อย่าง ความรักเป็นสิ่งที่สวยงามแต่ขณะเดียวกัน ความรักก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวได้เช่นกัน ซึ่งบางครั้งก็ทำให้เรารู้สึกดีและบางครั้งก็ทำให้เราเจ็บปวดได้เช่นกัน สำหรับเนื้อหาเรื่อง Harmony of Love ทุกท่านจะได้เรียนรู้ถึงความหมาย ความหมาย ความสำคัญ และรูปแบบความรักของวัยหนุ่มสาว การปฏิบัติตนเมื่อเกิดความรัก เรียนรู้การอยู่ร่วมกับคนที่เรารัก และคนที่รักเรา ตลอดจนวิธีการปรับตัวและทำใจเมื่อพบกับความสมหวัง และ ผิดหวังในความรัก Where there is love there is life. : ที่ใดมีความรัก ที่นั่นมีชีวิต ……………....มหาตมะคานธี

 • ตอนที่ 3 : บุคลิกภาพการแต่งกาย (ดร.สราวุธ ชมบัวทอง / อ.ภัครวรรณ ดวงฤทธิ์)
  บุคลิกภาพทางสังคม เป็นภาพของแต่ละบุคคลที่ปรากฏในสังคม ทั้งด้านการแต่งกาย ท่วงทีกริยา การแสดงออก ที่จะทำให้ผู้พบเห็นเกิดความประทับใจทั้งในด้านบวกหรือด้านลบ การมีบุคลิกภาพที่ดีจะช่วยส่งเสริมความมั่นใจในตนเอง เป็นการเสริมเสน่ห์ในตัวเอง เพราะผู้ที่ปรากฏกายอย่างดีทั้งด้านการแต่งกายและมารยาทสังคมอันดี ย่อมเป็นที่ประทับใจ บุคลิกภาพเป็นสิ่งที่สามารถพัฒนาได้ด้วยการฝึกฝน เช่น การฝึกท่วงทีกริยาที่ดูดี แต่งกายให้เหมาะสมกับกาละเทศะ การมีมารยาทสังคมที่ดี เป็นต้น เรามาเรียนรู้วิธีการเสริมเสน่ห์ในตัวเองด้วยการเสริมสร้างบุคลิกภาพกัน

 • ตอนที่ 4 : อวัจนภาษา (อ.วันวิสาข์ พงษ์ปลื้ม)
  ในครั้งที่แล้ว เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวจนภาษาไปแล้ว มาครั้งนี้ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอวันภาษาซึ่งถือเป็นการสื่อสารอีกประเภทนึงที่มีความสำคัญมากในการสื่อสารเพื่อสร้างเสน่ห์ให้กับตัวเอง อวจนภาษา เป็นการสื่อสารโดยไม่ใช้ถ้อยคำ ทั้งที่เป็นภาษาพูดและภาษาเขียน เป็นภาษาที่มนุษย์ใช้สื่อสารกัน โดยใช้อากัปกิริยา ท่าทาง น้ำเสียง สายตาหรือ ใช้วัตถุ การใช้สัญญาณ และ สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ หรือแสดงออกทางด้านอื่นที่สามารถรับรู้กันได้ สามารถแปลความหมายได้และทำความเข้าใจต่อกันได้ ทุกท่านจะได้เรียนรู้อวัจนภาษา ในลักษณะต่างๆ ซึ่งหากเราเข้าใจ และสามารถใชอวจภาษษได้อย่างเหมาสะม จะทำให้การสื่อสารของเรามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องพูดหรือเขียนเลย มาเรียนรู้และฝึกฝน พัฒนาตนเองไปด้วยกัน

 • ตอนที่ 5 : วัจนภาษา การสื่อสารอย่างมีเสน่ห์ (ดร.กัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์)
  การสื่อสาร สามารถสร้างเสน่ห์และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวเราเองได้อย่างน่ามหัศจรรย์ แน่นอนที่สุดคือการติดต่อสื่อสาร (Communication) เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้เราประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต การศึกษา การดำเนินธุรกิจ ฯลฯ หากผู้ใดมีทักษะการสื่อสารที่ดี จะสามารถเจรจาต่อรองได้ทุกเรื่อง การหมั่นฝึกฝนตนเอง ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการสื่อสาร ได้ชัดเจน ตรงประเด็น สู่เป้าหมาย อีกทั้งจะเป็นผู้ฟังที่เข้าอกเข้าใจคู่สนทนา ซึ่งการสื่อสาร แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ วจนภาษา และอวัจนภาษา สำหรับในเทปนี้ เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องวัจนภาษา รายละเอียดประกอบด้วย ความหมายและประเภทของวัจนภาษา เทคนิคการสื่อสารด้วยวัจนภาษา (การพูด) ความสำคัญ วัตถุประสงค์ รูปแบบของการพูด วัตถุประสงค์ของการพูด รูปแบบการพูด สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเวลาพูด การพูดในที่สาธารณะ บุคลิกภาพของผู้พูดในที่สาธารณะ ข้อควรคำนึงในการพูด ระยะที่เหมาะสมในการพูด ปัจจัยที่ช่วยให้การพูดมีเสน่ห์และประสบความสำเร็จ มารยาทในการสนทนา ลักษณะการสนทนาที่สร้างเสน่ห์ ลักษณะของคู่สนทนาที่ดี ตลอดจนจะได้เรียนรู้ถึงหลักในการเตรียมเนื้อเรื่องที่จะพูด รวมทั้งได้ฝึกทักษะการพูดในแต่ละสถานการณ์อีกด้วย

 • ตอนที่ 6 : Generation Gap (อ.ชมชนก ธนาวีราภรณ์)
  คำว่า Generation Gap คือ ช่องว่างระหว่างวัย ความเข้าใจที่แตกต่าง ซึ่งมีแนวคิดการแบ่งลักษณะของคนออกตามช่วงปีที่เกิด การเข้าใจคนต่างวัย ต่างวิธีคิด ต่างพฤติกรรม จะทำให้เราปฏิบัติตนกับคนแต่ละกลุ่มอย่างเข้าใจ สร้าง และสานความสัมพันธ์ที่ดีได้ ปัจจุบันนี้หนึ่งในสาเหตุของความเครียดในที่ทำงาน คือ การที่คนหลายรุ่น หลายวัย หลายความคิด ต้องมาทำงานร่วมกัน ความแตกต่างระหว่างเลขวัยที่สัมพันธ์กับเลขไมล์ของประสบการณ์ มักนำมาซึ่งความไม่เข้าใจกัน..จนก่อตัวเป็ นความขัดแย้งในที่สุด บางทีความแตกต่าง คือ กุญแจแห่งความสำเร็จ เพียงขอเปิดใจทำความรู้จักคนแต่ละรุ่น ให้ลึกซึ้งก็จะได้พบโลกใบใหม่ที่งดงาม หลากหลาย และหากเลือกที่จะสื่อสารได้อย่างถูกช่อง ถูกกลุ่ม ก็อาจจะได้อะไรใหม่ ๆ อย่างคาดไม่ถึง มีแนวคิดการแบ่งลักษณะของคนออกตามช่วงปีที่เกิด โดยการรวบรวมลักษณะของคนที่เกิดในแต่ละยุค และสรุปออกมาว่าคนที่เกิดในช่วงยุคสมัยเดียวกันมักมีลักษณะวิธีคิดและพฤติกรรมที่คล้ายกัน ซึ่งลักษณะดังกล่าวจะแตกต่างจากคนที่เกิดคนละยุคสมัย อันสืบเนื่องมาจากปัจจัยหลายด้านทั้งสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีในแต่ละช่วงเวลาที่ต่างกัน ซึ่งแนวคิดดังกล่าวมีการแบ่งกลุ่มคนเป็น Generation ต่างๆ โดยการจำแนกจากช่วงปีเกิด จะสัมพันธ์กับประสบการณ์ในช่วงการเติบโต ทำให้เห็นยุคสมัยที่หล่อหลอมความคิดของพวกเขาได้ชัดเจนขึ้น แล้วจะทำอย่างไรเมื่อเราต้องอยู่ร่วมกับคนหลายๆวัยในสภาพแวดล้อมเดียวกัน.....เรามาเรียนรู้กันในเนื้อหาของวิชา Charm School (โรงเรียนสร้างเสน่ห์) ในวันนี้กัน

 • ตอนที่ 7 : การอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลาย (ดร.ชมัยพร อนุวงศ์)
  การอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลาย เป็นประเด็นสำคัญในการจัดการเรียนวิชา Charm School (โรงเรียนสร้างเสน่ห์) โดยท่านผู้ชมจะได้รับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้ จนนำมาสู่การที่แต่ละประเทศได้ร่วมกันกำหนดเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ทั้ง 17 เป้าหมาย ซึ่งแต่ละประเทศกำลังขับเคลื่อนเป้าหมายดังกล่าวอยู่ในขณะนี้ โดยเป้าหมายโลกที่กำหนดไว้ จะสิ้นสุดลงในปี 2030 (2558 – 2573) เมื่อได้เรียนรู้ถึงเป้าหมายโลกดังกล่าว จะทำให้ต้องเรียนรู้ที่จะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นท่ามกลางความหลากหลายได้ การรู้จักเคารพความหลากหลายของกันและกันอย่างเท่าเทียม จะนำไปสู่ชีวิตที่ดีที่สุดในฐานะพลเมืองของโลก

 • ตอนที่ 8 : การใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด (ดร.บุณฑริก เฉลิมโรจน์)
  ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีความสำคัญ และเข้ามามีบทบาทกับชีวิตของเราเป็นอย่างมาก ซึ่งการใช้เทคโนโลยีย่อมมีทั้งผลดีและผลเสีย มีทั้งคุณประโยชน์และโทษ หากเราสามารถใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดได้จะทำให้เกิดผลดีกับเราอย่างมหาศาล ด้วยเหตุนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์จากการเสพสื่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และการนำประโยชน์จากเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในชีวิตของเรา เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายและลดเวลาการทำงานของเราลง ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มเสน่ห์ให้กับตัวเรา มาเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดและสร้างสรรค์กัน

 • ตอนที่ 9 : ความเป็นลูกพระจอม (อ.วัลลภ รุจิขจร)
  การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร คือ การรู้รากเหง้า ประวัติความเป็นมาขององค์กร ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในองค์ที่ตนสังกัดอยู่ การให้ทุกคนได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ซึ่งพระองค์มีคุณูปการอย่างยิ่งทั้งในด้านวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ของประเทศไทย ประวัติของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รวมไปถึงอัตลักษณ์สถาบัน “ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน” ซึ่งเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษา ที่สถาบันฯมุ่งปลูกฝังให้เกิดขึ้น เพื่อออกไปเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม และพลโลกที่ดี เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะดังกล่าว ในฐานะลูกพระจอม อย่างสมศักดิ์ศรี

 • ตอนที่ 10 : การมีจิตสาธารณะ (ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว)
  เรียนรู้นิยาม ความหมาย คุณลักษณะของผู้มีจิตสาธารณะ การมีจิตอาสา ตัวอย่างของผู้มีจิตสาธารณะในสังคม และโลก และแนวคิดผู้ประกอบการสังคม (Social Entrepreneur) เพื่อเข้าใจแนวคิด และสามารถนำมาใช้ออกแบบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง และการช่วยเหลือสังคมได้

 • ตอนที่ 11 : การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาตัวเอง (อ.อรพินท์ ธีระตระกูลชัย)
  เข้าใจหลักการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของตนเอง ด้วยแนวคิดแบบ SWOT Analysis สามารถนำหลักการมาวิเคราะห์ตนเอง เพื่อแก้ไขจุดบกพร่องของตนเอง และพัฒนาตนเอง และเพื่อเข้าใจปัญหาอุปสรรคต่างๆในชีวิต มองเห็นโอกาสในการพัฒนาตนเองได้

อาจารย์ผู้สอน

Course Staff Image #1

ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว

นักบริหาร นักการศึกษา นักสื่อสารการตลาดดิจิทัล อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อดิจิทัล และการเป็นพิธีกร ผู้ประกาศ ด้วยประสบการณ์มานานกว่า 17 ปี

Course Staff Image #1

ผศ.ดร.จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์

สำนักศึกษาวิชาทั่วไป
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Course Staff Image #1

อ.รัตนสุดา กิตติก้องนภางค์

สำนักศึกษาวิชาทั่วไป
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Course Staff Image #1

ดร.สราวุธ ชมบัวทอง

สำนักศึกษาวิชาทั่วไป
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Course Staff Image #1

อ.ภัครวรรณ ดวงฤทธิ์

สำนักศึกษาวิชาทั่วไป
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Course Staff Image #1

อ.วันวิสาข์ พงษ์ปลื้ม

สำนักศึกษาวิชาทั่วไป
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Course Staff Image #1

ดร.กัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์

สำนักศึกษาวิชาทั่วไป
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Course Staff Image #1

อ.ชมชนก ธนาวีราภรณ์

สำนักศึกษาวิชาทั่วไป
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Course Staff Image #1

ดร.ชมัยพร อนุวงศ์

สำนักศึกษาวิชาทั่วไป
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Course Staff Image #1

ดร.บุณฑริก เฉลิมโรจน์

สำนักศึกษาวิชาทั่วไป
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Course Staff Image #1

อ.วัลลภ รุจิขจร

สำนักศึกษาวิชาทั่วไป
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 1. Course Number

  KLIX-GenEd
 2. Classes Start

Enroll